Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenia i ogłoszenia


Podstrony:
 • Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 03.03.2020 dot. inwestycji pod nazwą „Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin” (DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.185.2019.EK.7)
 • Obwieszczenie-Zawiadomienie z 28 lutego 2020 r. WNGP.6733.5.2020.MJ (2)
  Obwieszczenie-Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia (max. ciś. robocze MOP = do 0,5 MPa) na cz. działek ewid. nr 653/8, 654 i działce ewid. 666 we wsi Pomiechówek, gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie-Zawiadomienie z 18 lutego 2020 r. WNGP.6733.4.2020.MJ (2)
  Obwieszczenie-Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej – PVC Ø200 mm i maks. długości 390 m, na częściach działek ewid. nr 991, 983, 973 i 971 we wsi Pomiechówek, gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie-Zawiadomienie z 18 lutego 2020 r. WNGP.6733.3.2020.MJ (2)
  Obwieszczenie-Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej – PVC Ø160÷220 mm i maks. długości 480 m, na częściach działek ewid. nr 183, 182/1, 172/1 i 171/1 we wsi Pomiechówek, gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie-Zawiadomienie z 18 lutego 2020 r. WNGP.6733.2.2020.MJ (4)
  Obwieszczenie-Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu roboczym MOP < 0,5 MPa, długości 63 m i średnicy 40 mm, na częściach działek ewid. nr 983 i 985/1 we wsi Pomiechówek, gm. Pomiechówek.
 • Ogłoszenie Wójta Gminy Pomiechówek o przetargu pisemnym na sprzedaż samochodu ciężarowego marki Ford Transit przeznaczonego na części zamienne
  Gmina Pomiechówek, reprezentowana przez Wójta Gminy Pomiechówek ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż samochodu ciężarowego marki Ford Transit przeznaczonego na części zamienne.
 • Obwieszczenie Starosty Nowodworskiego z dnia 13.01.2020
  Obwieszczenie Starosty Nowodworskiego z dnia 13.01.2020 o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej - ul. Kolejowej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w Pomiechówku (AB.7640.632.2019)
 • Protokół komisji do oceny przydatności składnika rzeczowego majątku ruchomego oraz określenia jego wartości.
 • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
  Obwieszczenie REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE z dnia 09.12.2019 Dot. Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie elementów infrastruktury Portu Lotniczego Warszawa/Modlin” WOOS_II.420.53.2019.JK.9
 • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 09.12.2019 Dot. Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie elementów infrastruktury Portu Lotniczego Warszawa/Modlin” WOOS_II.420.53.2019.JK.6
 • UCHWAŁA NR XI/79/2019 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowodworskiego
 • OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE
  OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE WNGP.6730.32.2019.MJ (11)
 • Zawiadomienie Generalnego Dyrektor Ochrony Środowiska
  Zawiadomienie Generalnego Dyrektor Ochrony Środowiska dot. przedsięwzięcia pn. „Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa/Modlin” (DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.185.2019.EK.4)
 • Obwieszczenie Starosty Nowodworskiego z dnia 05.12.2019
  Obwieszczenie Starosty Nowodworskiego z dnia 05.12.2019 o wszczętym postępowaniu w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej - ul. Kolejowej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w Pomiechówku (AB.7640.632.2019)
 • Wójt Gminy Pomiechówek ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2020 roku.
  Wójt Gminy Pomiechówek ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2020 roku tj. prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w miejscowości Kosewo, Szczypiorno i Nowy Modlin w 2020 r. na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 poz. 688 tekst jednolity).
 • Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie WA.ZUZ.1.421.310.2019.MW z 29.11.2019
 • Decyzja nr 42 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie usunięcia drzew rosnących w pasie technologicznym napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Orzechowo-Pomiechówek
 • Decyzja nr 39 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie usunięcia drzew rosnących w pasie technologicznym napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Orzechowo-Pomiechówek
 • Ogłoszenie Wójta Gminy Pomiechówek o przetargu pisemnym na sprzedaż płyt drogowych zdemontowanych z drogi gminnej nr 240556W w miejscowości Stanisławowo
  Ogłoszenie Wójta Gminy Pomiechówek o przetargu pisemnym na sprzedaż płyt drogowych zdemontowanych z drogi gminnej nr 240556W w miejscowości Stanisławowo
 • INFORMACJA O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKLADNIKACH RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO
 • Obwieszczenie Wójta Gminy
  Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji Nr 65/2019, znak WNGP.6730.32.2019.MJ (8) o warunkach zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewid. 1477, położonej przy ulicy Krótkiej we wsi Pomiechówek, gmina Pomiechówek.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy
  Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji Nr 16/2019, znak WNGP.6733.12.2019.MJ (4) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej w zakresie wykonania nawierzchni asfaltowej – długość do 150 m.b., szerokość do 3,0 m, na terenie części działek o nr ewid. 184, 187 i 198 położonych we wsi Kosewo, gmina Pomiechówek.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy
  Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu Decyzji Nr 64/2019, znak WNGP.6730.34.2019.MJ (8) o warunkach zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle budynku oraz garażu wolnostojącego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewid. 1480, położonej przy ulicy Księża Góra i ulicy Krótkiej we wsi Pomiechówek, gmina Pomiechówek.
 • Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego
  Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego informujące o przyjęciu uchwały nr 169/19 z 15.10.2019 r. w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami
 • Ogłoszenie o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko WOŚiR.6220.1.2019 (12)
 • Ogłoszenia o wydaniu decyzji o środowiskowych
  Ogłoszenia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zmieniającej decyzję nr 15/2016 z dnia 16 listopada 2016 r. zmienioną decyzją nr 25/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r., o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji paliw oraz budynku handlowo-usługowego, parkingu, wiaty-myjnia z infrastrukturą towarzyszącą”, na dz. nr ew. 208, 209/1 i 209/2, w obrębie Pomiechówek, gmina Pomiechówek”.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy
  Obwieszczenie o wydaniu w dniu 10 października 2019 r decyzji nr KOA/3048/Ar/19 Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, orzekająca uchylenie i przekazanie do ponownego rozpatrzenia Decyzję Nr 14/2019 Wójta Gminy Pomiechówek, z dnia 29 lipca 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, do 0,5 MPa, na terenie części działek o nr ewid. 205/1, 205/2, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218 i 219 we wsi Kosewo, gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy
  WOŚiR.6131.176.2019 (14) o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami oraz zgłoszonymi żądaniami, w sprawie prowadzonej na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin Oddział Warszawa reprezentowanej przez firmę ENPROM Sp. z o.o. ul. Taneczna 18 C, 02-829 Warszawa, w sprawie usunięcia drzew rosnących w pasie technologicznym napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Orzechowo-Pomiechówek
 • Obwieszczenie Wójta Gminy
  WOŚiR.6131.5.2019 (4) o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami oraz zgłoszonymi żądaniami, w sprawie prowadzonej na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin Oddział Warszawa reprezentowanej przez firmę ENPROM Sp. z o.o. ul. Taneczna 18 C, 02-829 Warszawa, w sprawie usunięcia drzew rosnących w pasie technologicznym napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Orzechowo-Pomiechówek
 • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Remoncie i rozbudowie Gminnej Oczyszczalni Ścieków „Mewa” w Pomiechówku wraz z remontem kolektora zrzutowego ścieków oczyszczonych do rzeki Narew na działkach nr ew. 1353, 1354, 1355. 1356, 1357 obręb Pomiechówek
 • Konsultacje dotyczące projektu „Rocznego programu współpracy gminy Pomiechówek zorganizacjami pozarządowymi” na rok 2020.
  Projekt rocznego programu współpracy Gminy Pomiechówek z organizacjami pozarządowymi, - projekt uchwały, konsultacje dotyczące projektu oraz program współpracy.
 • Obwieszczenie
  WNGP.6730.32.2019.MJ (6)
 • Obwieszczenie
  WNGP.6730.34.2019.MJ (6)
 • Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie zbiornika retencyjno-rozsączającego na działce 208/6 w obrębie Pomiechówek WA.ZUZ.l.421.241.2019.MW
 • Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.186.2019.EK.1
  Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.186.2019.EK.1 w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Warszawa/Modlin.
 • Obwieszczenie WA.ZUZ.1.421.240.2019.MG dot. wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystania z wód tj. wprowadzenie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego p
  Obwieszczenie WA.ZUZ.1.421.240.2019.MG dot. wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystania z wód tj. wprowadzenie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z projektowanej myjni samochodowej na działce 208/7 w obrębie Pomiechówek
 • Obwieszczenie nr WNGP.6733.12.2019.MJ (2) z dnia 12 września 2019 r.
 • Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska DOOŚ-WDŚ/ZII.420.185.2019.EK.1 04.09.2019 ws MPL
 • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie Nr WOOŚ-II.4207.109.2017.DF.21 z dnia 22 sierpnia 2019 r. dot. możliwości zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwz
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.5.2019.MJ (11)
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.9.2019.MJ (7)
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.3.2019.MSG (8)
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.8.2019.MJ (7)
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.2.2019.MJ (7)
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.7.2019.MJ (7)
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.6.2019.MJ (7)
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.24.2018.MJ (11)
 • Obwieszczenie
  WNGP.6721.2.2019.MJ (2)
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.11.2018.MJ (11)
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.6.2019.MJ (4)
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.5.2019.MJ (4)
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.9.2019.MJ (4)
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.8.2019.MJ (3)
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.7.2019.MJ (3)
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.2.2019.MJ (4)
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.3.2019.MJ (4)
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.3.2019.MJ (4)
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.24.2018.MJ (8)
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.28.2018.MJ (7)
 • Obwieszczenie
  WOŚiR.6131.176.2019 (12)
 • Obwieszczenie
  WOŚiR.6131.5.2019 (2)
 • Zawiadomienie
  WOŚiR.6131.176.2019 (7)
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.21.2018.MJ (7)
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.11.2018.MJ (7)
 • Obwieszczenie
  Wójt Gminy Pomiechówek Pomiechówek, dnia 18 stycznia 2019 r. WNGP.6733.27.2018.MJ (5)
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.25.2018.MJ (5)
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.28.2018.MJ (2)
 • Informacja
  Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadania publicznego.
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.27.2018.MJ (3)
 • Ogłoszenie
  Wójt Gminy Pomiechówek ogłasza
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.24.2018.MJ (5)
 • Postanowienie
  Postanowienie z dnia 21 11 2018 r. znak IDP.673.12.2018
 • Obwieszczenie
  WNGP.6721.4.2018.MJ (2)
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.22.2018.MJ (4) WNGP.6733.23.2018.MJ (4)
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.15.2018.MJ (4) WNGP.6733.16.2018.MJ (4) WNGP.6733.17.2018.MJ (4) WNGP.6733.18.2018.MJ (4) WNGP.6733.19.2018.MJ (4) WNGP.6733.20.2018.MJ (4)
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.14.2018.MJ (8)
 • Obwieszczenie
  AB.6740.604.2017
 • Ogłoszenie
  WOŚiR.6220.14.21.2017/2018
 • Ogłoszenie
  WOŚiR.6220.16.7.2018
 • Obwieszczenie
  AB.6740.604.2017
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.25.1.2018.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.24.1.2018.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.14.2.2018.MJ
 • Decyzja
  WA.RET.070.1.291.3.2018 z dn. 08.08.2018 r.
 • Obwieszczenie
  Konsultacje dotyczące projektu „Rocznego programu współpracy gminy Pomiechówek z organizacjami pozarządowymi” na rok 2019.
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.15.1.2018.MSG
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.23.1.2018.MSG
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.22.1.2018.MSG
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.19.1.2018.MSG
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.18.1.2018.MSG
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.20.1.2018.MSG
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.16.1.2018.MSG
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.17.1.2018.MSG
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.21.1.2018.MSG
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.11.4.2018.MJ
 • Obwieszczenie
  Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego
 • Ogłoszenie
  Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Niepełnosprawni ale ciekawi
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.8.4.2018.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.11.1.2018.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.9.1.2018.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.6.3.2018.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.8.1.2018.MJ
 • Informacja z otwarcia ofert z dn. 09.04.2018 r.
  Informacja z otwarcia ofert z dn. 09.04.2018 r.
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.7.5.2018.MJ
 • Ogłoszenie
  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w 2018 roku w Gminie Pomiechówek.
 • Ogłoszenie
  Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego
 • Obwieszczenie
  WNGP.6721.1.6.2018.MJ
 • INFROMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W TRYBIE ART. 67 UST. 1 PKT 12 USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - Usługi
  Świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu zajęć sportowych i ogólnorozwojowych dla mieszkańców w obiektach sportowo-rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.3.3.2018.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.2.3.2018.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6720.1.2018.MJ
 • Obwieszczenie
 • Informacja
  Konsultacje w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pomiechówek w roku 2018”
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.5.2.2018.MJ
 • Postanowienie
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.3.1.2018.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.2.1.2018.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.20.3.2017.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.18.4.2017.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.8.13.2017.MJ
 • Ogłoszenie
  Wójt Gminy Pomiechówek ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2018 roku tj. prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w miejscowości Kosewo, Szczypiorno i Nowy Modlin w 2018 r. na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zmianami).
 • Postanowienie
  Postanowienie z dnia 09 11 2017 r znak NZD-0212-1385-2017
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.19.3.2017.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.8.11.2017.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.17.3.2017.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.20.1.2017.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.8.9.2017.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.16.4.2017.MSG
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.18.1.2017.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.5.9.2017.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.17.1.2017.MJ
 • Informacja
  Konsultacje dotyczące projektu „Rocznego programu współpracy gminy Pomiechówek z organizacjami pozarządowymi” na rok 2018
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.5.7.2017.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.7.7.2017.MSG
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.16.1.2017.MSG
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.12.5.2017.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.11.5.2017.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.13.6.2017.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.12.3.2017.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.11.3.2017.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.7.5.2017.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.14.4.2017.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.6.7.2017.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.13.4.2017.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.5.6.2017.MJ
 • Postanowienie
  Postanowienie GDDKIA z dnia 05.06.2017 r.
 • Postanowienie
  Postanowienie MWKZ z dnia 02.06.2017 r.
 • Postanowienie
  Postanowienie znak WN.5151.34.2017 PKL
 • Postanowienie
  Postanowienie znak IDP.673.11.2017
 • Postanowienie
  Postanowienie znak IDP.673.10.2017
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.8.7.2017.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.9.6.2017.MSG
 • Postanowienie
  Postanowienie GDDKIA z dn. 15.05.2017 r. O/WA.Z-3.4351.278.2017.GP
 • Komunikat
  Wójt Gminy Pomiechówek informuje, że dnia 4.05.2017 r. wpłynęła oferta na wsparcie realizacji zadania publicznego art. 19a, ust. 1, 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z póź. zm.)
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.10.4.2017.MSG
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.6.5.2017.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.14.1.2017.MJ
 • Postanowienie
  971/P/NZD/17 z dnia 20.04.2017 r.
 • Postanowienie
  Postanowienie z dnia 14.04.2014 r., znak: O/WA.Z-3.4351.224.2017.ZDJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.9.4.2017.MSG
 • Postanowienie
  WA.5151.40.10.2017.PP.
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.13.1.2017.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.12.1.2017.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.11.1.2017.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.5.4.2017.MJ
 • Postanowienie
 • Postanowienie
  Postanowienie Nr 196/2017 z dnia 29.03.2017 r., znak: WA.5151.40.8.2017.PP
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.8.1.2017.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.10.2.2017.MSG
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.7.1.2017.MJ
 • Obwieszczenie
  Postanowienie nr. 637/P/NZD/17
 • Obwieszczenie
  Obwieszczenie - Postanowienie GDDKIA - O/WA.Z-3.4351.119.2017.DC z dn 10.03.2017 r.
 • Obwieszczenie
  WNGP.6720.2.1.2017.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6721.1.1.2017.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6721.2.1.2017.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6721.3.1.2017.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6721.4.1.2017.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6721.5.1.2017.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.10.1.2017.MSG
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.9.1.2017.MSG
 • Obwieszczenie
  OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE
 • Informacja
  Informacja o konsultacjach w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu gminy Pomiechówek w 2017 r.”
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.5.1.2017.MJ
 • Obwieszczenie
  o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.17.1.2.2016.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.17.1.4.2016.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.4.2.2017.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.2.2.2017.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.3.2.2017.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.1.2.2017.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.18.5.2016.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.5.15.2016.MJ
 • Informacja
  Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadania publicznego.
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.16.10.2016.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.20.4.2016.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.19.3.2016.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.18.3.2016.MJ
 • Ogłoszenie
  Wójt Gminy Pomiechówek ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2017 roku tj. prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w miejscowości Kosewo i Szczypiorno w 2017 r. na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zmianami).
 • Obwieszczenie
  WNGP. 6733.17.3.2016.MJ
 • Postanowienie
  Postanowienie z dnia 24 11 2016 r.
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.16.9.2016.MJ
 • Postanowienie
 • Postanowienie
  Postanowienie Nr 447/16 z dnia 07.11.2016 r.
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.16.6.2016.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.15.6.2016.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.20.1.2016.MJ
 • Ogłoszenie
  ogłoszenie: o naborze na rzeczoznawcę do szacowania wartości zwierząt zabitych z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej lub zwierząt padłych
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.19.1.2016.MJ
 • Informacja
  Konsultacje dotyczące projektu „Rocznego programu współpracy gminy Pomiechówek z organizacjami pozarządowymi” na rok 2017
 • Obwieszczenie
  Postanowienie Dyrektora RZGW w Warszawie uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Obwieszczenie
  DLI.I.6620.43.2016.SG.2
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.18.1.2016.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.15.4.2016.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.10.14.2016.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.14.7.2016.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.11.10.2016.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.9.9.2016.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.12.4.2016.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.17.1.2016.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.14.5.2016.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.16.2.2016.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6721.11.2016.MSG
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.5.10.2016.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.11.8.2016.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.10.12.2016.MJ
 • Zawiadomienie
  Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy Pomiechówek
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.13.9.2016.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.9.7.2016.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.8.8.2016.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.15.2.2016.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.13.7.2016.MJ
 • Obwieszczenie
  Informacja dla rolników posiadających gospodarstwa rolne na terenie Gminy Pomiechówek
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.10.5.2016.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.5.7.2016.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.7.8.2016.MJ
 • Informacja
  Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń i rat w 2015 r. oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2015r
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.6.7.2016.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.14.2.2016.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.8.5.2016.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.13.2.2016.MJ
 • Informacja
  Wójt Gminy Pomiechówek informuje, że wpłynęła oferta dnia 27.04.2016 r. na wsparcie realizacji zadania publicznego
 • Ogłoszenie
  Barszcz Sosnowskiego - ulotka
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.12.2.2016.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.7.6.2016.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.2.11.2016.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.4.9.2016.MJ
 • Komunikat
  Komunikat Prezesa ARiMR dotyczącego terminu składania wniosków o przyznanie płatności obszarowych za 2016 rok
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.9.3.2016.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.6.5.2016.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.1.11.2016.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.11.3.2016.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.10.3.2016.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.1.18.2015.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.2.9.2016.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.4.7.2016.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.8.2.2016.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.13.8.2015.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6721.6.2016.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.5.2.2016.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.7.2.2016.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.1.16.2015.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.1.9.2016.MJ
 • Obwieszczenie
  WOŚiR.6220.5.1.2016
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.6.2.2016.MJ
 • Komunikat
  Departament opłat Środowiskowych urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje.
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.4.2.2016.MJ
 • Projekt programu opieki nad zwierzętami 2016
  Konsultacje w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pomiechówek w roku 2016”
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.13.7.2015.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.2.2.2016.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.2.2.2016.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6721.1.2016.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6721.2.2016.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.10.9.2015.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.1.2.2016.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.9.9.2015.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.1.9.2015.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.11.12.2015.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.10.7.2015.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.7.16.2014.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.11.10.2015.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.13.2.2015.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.9.6.2015.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6721.25.1.2015.MJ
 • Informacja
  Wójt Gminy Pomiechówek ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2016 roku tj. prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w miejscowości Kosewo i Szczypiorno w 2016 r. na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zmianami).
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.7.13.2014.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.7.9.2015.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.6.9.2015.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.12.6.2015.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.7.12.2014.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.12.4.2015.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.7.7.2015.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.6.7.2015.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.7.5.2015.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.6.5.2015.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6721.18.1.2015.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6721.17.1.2015.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6721.16.1.2015.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.12.2.2015.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.5.11.2015.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.11.2.2015.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.10.2.2015.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.9.2.2015.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6721.15.2015.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6721.14.2015.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6721.13.2015.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6721.12.2015.MJ
 • Informacja
  Inwentaryzacja azbestu
 • Informacja
  Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pomiechówek
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.5.9.2015.MJ
 • Wniosek
  Wniosek o przyznanie pomocy polegającej na rozłożeniu na nieoprocentowane raty należnej opłaty za przekroczenie kwoty indywidualnej w roku kwotowym 2014/2015
 • Komunikat
  Komunikat Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Warszawie
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.8.4.2015.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.3.8.2015.MSG
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.4.7.2015.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.5.7.2015.MJ
 • Obwieszczenie
  WOŚiR.6220.8.6.2015
 • Obwieszczenie
  DLP-I-610-29/23267/15/JŁ w sprawie wykonania, na podstawie art. 13a ust. 2 ustawy o lasach, opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.3.5.2015.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6721.11.2015.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.8.2.2015.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.7.2.2015.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.6.2.2015.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.4.5.2015.MJ
 • Obwieszczenie
  Obwieszczenie informujące rolników posiadających gospodarstwa rolne na terenie gminy Pomiechówek, że w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci suszy planowane jest powołanie komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych.
 • Obwieszczenie
  Obwieszczenie dot. przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji pn."Jaz z małą elektrownią wodną w miejscowości Kosewko gmina Pomiechówek powiat nowodworski" na dz. nr ewid. 8 w Kosewku, gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  WOŚiR.6220.8.6.2015 Obwieszczenie dot. przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na budowie "ELEKTROWNI SŁONECZNEJ" w postaci ogniw fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4,4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą, służącej do wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii – usytuowanej w obrębie Stanisławowo na Dz. Nr. 113/1, 123, 129, 139/2, 145, 148, 149, 156 – Gmina Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  WOŚiR.6220.9.4.2015
 • Obwieszczenie
  WOŚiR.6220.8.1.2015 Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na budowie ”ELEKTROWNI SŁONECZNEJ” w postaci ogniw fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4,4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą, służącej do wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii – usytuowanej w obrębie Stanisławowo na Dz. Nr. 113/1, 123, 129, 139/2, 145, 148, 149, 156 – Gmina Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.5.2.2015.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.4.2.2015.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.3.2.2015.MJ
 • Obwieszczenie
  w którym informuje się rolników posiadających gospodarstwa rolne na terenie gminy Pomiechówek, że w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci przymrozku wiosennego planowane jest powołanie komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych.
 • Obwieszczenie
  WOŚiR.6220.2.8.2015
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  WNGP.6845.8.3.2015.WK
 • Informacja
  WNGP.6845.8.2.2015.WK
 • Informacja
  WNGP.6840.4.2.2015.WK
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.2.8.2014.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.1.6.2015.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6721.2.2015.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.2.8.2015.MJ
 • Wniosek o przyznanie dotacji na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony lasu zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych
 • Informacja Głównego Inspektoratu Weterynarii w Warszawie dot. epidemicznej biegunki świń (PED)
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.1.2.2014.MJ
 • Obwieszczenie
  WNGP.6733.2.2.2015.MJ
 • Informacja nt. mechanizmu „Dalszego tymczasowego wsparcia producentów owoców i warzyw”.
 • Informacja o nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników
 • Konsultacje w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pomiechówek w roku 2015”
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  WNGP.6840.1.2.2015.WK
 • Obwieszczenie
  w którym zawiadamia się, że w związku z podjętym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do produkcji oleju parafinowego w Kosewie został zebrany materiał dowodowy z którym strony mogą się zapoznać
 • Informacja
  o rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadania publicznego
 • Obwieszczenie
  w którym zawiadamia się Strony, że w dniu 24 grudnia 2014 r., została wydana Decyzja Nr 18/2014, znak sprawy: WNGP.6733.15.6.2014.MJ
 • Obwieszczenie
  w którym zawiadamia się Strony, że w dniu 18 grudnia 2014 r., została wydana Decyzja Nr 17/2014, znak sprawy: WNGP.6733.14.5.2014.MJ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na nadbudowie budynku użyteczności publicznej na działce nr ewid. 224/3 w miejscowości Pomiechówek, gm. Pomiechówek, przy drodze gminnej – ul. Kilińskiego.
 • Ogłoszenie
  otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2015 roku
 • Obwieszczenie
  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku wielofunkcyjnego na potrzeby szkoły specjalnej o konstrukcji modułowej, na części działki nr ewid. 398 w miejscowości Pomiechówek
 • Obwieszczenie
  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku wielofunkcyjnego na potrzeby szkoły specjalnej o konstrukcji modułowej, na części działki nr ewid. 398 w miejscowości Pomiechówek, gm. Pomiechówek.
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę
  WNGP.6845.2.5.2014.WK
 • INFORMACJA
  wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pomiechówek, położonej w obrębie 01- Pomiechówek, przeznaczonej zgodnie z Uchwałą Nr XL/344/2014 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 24 października 2014 r. do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym,
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na nadbudowie budynku użyteczności publicznej na działce nr ewid. 224/3 w miejscowości Pomiechówek
 • Obwieszczenie
  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na nadbudowie budynku użyteczności publicznej, na działce nr ewid. 224/3 w miejscowości Pomiechówek
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym
  WNGP.6845.15.2.2014.WK
 • Informacja
  wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, na okres do 3 lat - trzy pawilony handlowe na targowisku gminnym w Pomiechówku.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie zespołu obiektów i urządzeń na potrzeby urządzenia lokalnego skateparku
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego na części działki nr ewid. 1371 w miejscowości Pomiechówek
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie odcinka drogi gminnej – ul. Ogrodniczej
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie lokalnego punktu rekreacji dla młodzieży na działkach nr ewid. 1384 i 1385 w miejscowości Pomiechówek
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie lokalnego punktu rekreacji dla młodzieży
 • Obwieszczenie
  w sprawie: podziału Gminy Pomiechówek na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Pomiechówku w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 • WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego ograniczonego do podmiotów prowadzących działalność w zakresie leasingu
  WNGP.6840.10.1.2014.WK
 • Obwieszczenie
  o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie zespołu obiektów i urządzeń na potrzeby urządzenia lokalnego skateparku na działce nr ewid. 1372 oraz częściach działek nr ewid. 1371, 1376 i 1415
 • Obwieszczenie
  o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego na części działki nr ewid. 1371 w miejscowości Pomiechówek
 • Obwieszczenie
  o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie odcinka drogi gminnej – ul. Ogrodniczej
 • Obwieszczenie
  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia i słupów z oprawami na potrzeby oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Wola Błędowska,
 • Obwieszczenie
  o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie lokalnego punktu rekreacji dla młodzieży na działkach nr ewid. 1384 i 1385 w miejscowości Pomiechówek
 • Ogłoszenie
  Wójt Gminy Pomiechówek ogłasza otwarty konkurs ofert, którego przedmiotem jest wybór dziennych  opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi  w wieku do lat 3 na terenie Gminy Pomiechówek
 • Ogłoszenie
  Informacja w sprawie otwartego konkursu wyboru opiekunów dziennych sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gminy Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia i słupów z oprawami na potrzeby oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Wola Błędowska
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka drogi gminnej, na częściach działek
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie skateparku wraz z infrastrukturą techniczną i zielenią towarzyszącą
 • Obwieszczenie
  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie odcinka drogi gminnej
 • Obwieszczenie
  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z zapleczem, infrastrukturą techniczną i zielenią towarzyszącą
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
  WNGP.6840.3.2.2014.WK
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
  WNGP.6840.3.1.2014.WK
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka chodnika w miejscowości Kikoły
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka chodnika w miejscowości Stare Orzechowo
 • Ogłoszenie
  Wójt Gminy Pomiechówek ogłasza otwarty konkurs ofert, którego przedmiotem jest wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Pomiechówek
 • Ogłoszenie
  Wójt gminy Pomiechówek informuje, że wpłynęła oferta na wsparcie realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie „Grupa Rodzin z Dziećmi Niepełnosprawnymi”.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej budowie odcinka chodnika w miejscowości Stare Orzechowo, gm. Pomiechówek, w pasie drogowym drogi krajowej nr 62
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej budowie odcinka chodnika w miejscowości Kikoły, gm. Pomiechówek, w pasie drogowym drogi krajowej nr 62
 • Obwieszczenie
  o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej budowie odcinka drogi gminnej
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie obiektu sportowego - siłowni napowietrznej z elementami skateparku
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie napowietrznej linii oświetleniowej drogi gminnej
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka chodnika w pasie drogowym drogi krajowej nr 62 (działka drogowa nr ewid. 56)
 • Obwieszczenie
  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka chodnika w pasie drogowym drogi krajowej nr 62
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na części działek nr ewid. 19/2
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej na części działek nr ewid. 155/4, 199, 258/1 położonych w miejscowości Pomiechówek
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 KV na cześci działek nr ewid. 19/2
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla obszaru stanowiącego pas drogi powiatowej nr 2411W - części działki nr ewid. 155/4, oraz terenów przyległych do pasa drogowego - działka o nr ewid. 199, położonych w miejscowości Pomiechówek
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV w miejscowości Wójtostwo
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla obszaru stanowiącego pas drogi powiatowej nr 2414W części działki nr ewid. 19/2, oraz terenów przyległych
 • Informacja
  w sprawie: zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
 • Obwieszczenie
  o wydaniu decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
 • Obwieszczenie
  o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej średniego napięcia SN - 15 kV
 • Obwieszczenie
  o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w których będą przeprowadzone wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40 mm PE w miejscowości Pomiechówek,
 • Obwieszczenie
  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie przejścia dla pieszych wzdłuż drogi krajowej
 • Obwieszczenie
  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na cz. działek nr ewid. 258/1, 199 i 155/4 w miejscowości Pomiechówek, gm. Pomiechówek
 • Obwieszczenie
  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie drogi publicznej – gminnej, na części działek o nr ewid. 1, 2, 4, 5, 6/2 oraz na działce nr ewid. 70 w miejscowości Wólka Kikolska, gm. Pomiechówek
 • Obwieszczenie
  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na cz. działek nr ewid. 258/1, 199 i 155/4 w miejscowości Pomiechówek, gm. Pomiechówek
 • Obwieszczenie
  administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie przejścia dla pieszych wzdłuż drogi krajowej, na działce nr ewid. 56 w miejscowości Stare Orzechowo, gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  w sprawie wszczętej na wniosek Wójta Gminy Pomiechówek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40 mm PE w miejscowości Pomiechówek, gm. Pomiechówek, na części działki nr ewid. 1425, stanowiącej drogę wewnętrzną prowadzącą do drogi gminnej – ul. Krótkiej.
 • Obwieszczenie
  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej średniego napięcia SN - 15kV ze słupem linii napowietrznej średniego napięcia SN - 15kV, słupowej stacji transformatorowej Stsp 20/400, linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4kV, na działkach o nr ewid. 132, 133, 267, 135, 134 w miejscowości Wójtostwo, gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci elektroenergetycznej - linii napowietrzno-kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, na działkach o nr ewid. 19/2, 25, 24/1, 24/2, 26/1, 26/2, 27/2, 28, 29/1 w miejscowości Pomocnia, gm. Pomiechówek.
 • Zawiadomienie
  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn "skup surowców wtórnych ..."
 • Ogłoszenie
  Zastępcze wykonywanie usługi odbierania i zagospodarowania (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pomiechówek
 • Obwieszczenie
  dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowane inwestycji polegajacej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Pomiechówku, gm. Pomiechówek,
 • Konsultacje
  Konsultacje w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pomiechówek w roku 2014”.
 • Obwieszczenie
  dot. zawiadomienia o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pomiechówek, gm. Pomiechówek, na części działki nr ewid. 155/4 (droga powiatowa) oraz na częściach działek nr ewid. 273/101, 273/95 i 273/7,
 • Obwieszczenie
  dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegajacej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na części działki nr ewid. 151/1 (droga powiatowa) oraz na części działki nr ewid. 152/4 (droga wewnętrzna) w miejscowości Kikoły, gmina Pomiechówek,
 • Obwieszczenie
  dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegajacej na przebudowie i rozbudowie stacji elektroenergetycznej 110/15kV - Pomiechówek na działkach nr ewid. 1369 i 1370 w miejscowości Pomeichówek, gm. Pomeichówek, przy drodze gminnej - ul. Ogrodniczej,
 • Wykaz
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę
 • Obwieszczenie
  dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pomiechówek, gm. Pomiechówek,
 • Obwieszczenie
  dot.wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Obwieszczenie
  dot. informacji o zebranym materiale dowodowym w sprawie wszczętej na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Kikoły, gm. Pomiechówek,
 • Wykaz
  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę
 • Obwieszczenie
  dot. zawiadomienia o zebranym materiale dowodowym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Obwieszczenie
  wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Obwieszczenie
  Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej
 • Wójt Gminy Pomiechówek zawiadamia
  Wójt Gminy Pomiechówek zawiadamia, że w ramach prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „skup surowców wtórnych, tzn. metali, stali, puszek itp. na działkach o nr ew. 1384 i 1385, obręb Pomiechówek, gmina Pomiechówek.”
 • Obwieszczenie
  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 15 kV
 • Obwieszczenie
  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej stacji elektroenergetycznej 110/15kV
 • Ogłoszenie
  otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2014 roku tj. prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w miejscowości Kosewo i Szczypiorno w 2014r. na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zmianami)
 • Obwieszczenie
  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na części działki
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
 • WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonej do oddania w dzierżawę WNGP.6845.25.1.2013.WK
 • Obwieszczenie
  dot. zawiadomienia o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia w miejscowości Kikoły, gm. Pomiechówek,
 • Obwieszczenie
  dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej w miejscowości Pomiechówek, gmina Pomiechówek,
 • Obwieszczenie
  dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie i adaptacji budynku przychodni na potrzeby gminnego ośrodka zdrowia w miejscowości Pomiechówek, gmina Pomiechówek, przy drodze gminnej – ul. Słonecznej,
 • Obwieszczenie
  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie wnętrz obiektu użyteczności publicznej dla potrzeb SPZOZ i OPS wraz ze zmianą zagospodarowania terenu
 • Obwieszczenie
  dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pomiechówek, gm. Pomiechówek,
 • Obwieszczenie
  dotyczy zawiadomienia o zebranym materiale dowodowym w sprawie wszczętej na wniosek Wójta Gminy Pomiechówek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowej inwestycji polegającej na przebudowie i adaptacji budynku przychodni na potrzeby gminnego ośrodka zdrowia w miejscowości Pomiechówek, gm. Pomiechówek
 • Obwieszczenie
  dot zawiadomienia o zesbraniu matriału dowodowego w sprawie wszczętej na wniosek PSG sp. z o.o. o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegajacej na budowie odcinka sieci gazowej na cześci działki nr ewid. 1201 (ul.Sportowej) i cześci działki nr ewid. 1140 (ul. Młodości) w miejscowości Pomiechówek, gm. Pomiechówek,
 • WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego. WNGP.6840.16.3.2013.WK
 • WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na rzecz ich najemców WNGP.6840.10.2.2013.WK
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Pomiechówek
 • Ogłoszenie
  Urząd Gminy Pomiechówek informuje, że w związku z przystąpieniem do opracowania gminnej ewidencji zabytków oraz gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Pomiechówek, na terenie gminy przeprowadzane są prace terenowe obejmujące:
 • Obwieszczenie
  dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania na wniosek PGNiG SPV 4 sp. z o.o. o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym w miejscowości Pomiechówek, gm. Pomiechówek,
 • Obwieszczenie
  dot. zawiadomienia o zebranym materiale dowodowym w sprawie wszczętej na wniosek Wójta Gminy Pomiechówek o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Pomiechówek,
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku biurowego na potrzeby Komunalnego Zakładu Budżetowego w miejscowości Pomiechówek
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku biurowego
 • Ogłoszenie
  Wójt Gminy Pomiechówek informuje, że od dnia 20 sierpnia 2013 r. na okres 21 dni, został podany do publicznej wiadomości ...
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia
 • Obwieszczenie
  wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka drogi publicznej
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku biurowego
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na utworzeniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na utworzeniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
 • Ogłoszenie
  O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W TRYBIE, O KTÓRYM MOWA W ART. 19 UST. 1 PKT 1 USTAWY Z DNIA 16 GRUDNIA 2010 R. O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV oraz słupowej stacji transformatorowej
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na zagospodarowaniu otoczenia rzeki Wkry – na potrzeby rekreacyjne i zabezpieczenia przeciwpowodziowego brzegu
 • Obwieszczenie
  dot. zawiadomienia o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV oraz słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV w miejscowości Pomocnia gm. Pomiechówek,
 • Obwieszczenie
  dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka drogi publicznej - dojazdowej w miejscowości Stare Orzechowo, gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia w miejscowości Pomiechówek, gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  dot. zawiadomienia o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowej inwestycji polegającej na zagospodarowaniu otoczenia rzeki Wkry – na potrzeby rekreacyjne i zabezpieczenia przeciwpowodziowego brzegu w miejscowości Pomiechówek, gmina Pomiechówek,
 • Obwieszczenie
  dot. informacji o wydaniu postanowienia umarzającego postępowanie do dokonania uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na zagospodarowaniu otoczenia rzeki Wkry - na potrzeby rekreacyjne i zabezpieczenia przeciwpowodziowego brzegu w miejscowości Pomiechówek, przy ulicy Wojska Polskiego ze względu na brak podstaw prawnych
 • Obwieszczenie
  dot. informacji o wydaniu postanowienia uzgadniajacego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegajacej na budowie napowietrznej linii energetycznej oraz słupowej stacji transformatorowej w Pomocni, gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  dot. informacji w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Powiatu projektu decyzji dla inwestycji polegajacej na zagospodarowaniu otoczenia rzeki Wkry - na potrzeby rekreacyjne i zabezpieczenia przeciwpowodziowego brzegu w miejscowości Pomiechówek, przy ulicy Wojska Polskiego
 • Obwieszczenie
  dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na utworzeniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pomiechówku.
 • Obwieszczenie
  dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie łącznika pomiędzy budynkami mieszczącymi Bibliotekę Publiczną Gminy Pomiechówek i Gminny Ośrodek Kultury w Pomiechówku
 • Obwieszczenie
  dot. zawiadomienia o zebraniu materiału dowodowego kończącego postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie łącznika pomiędzy budynkiem Biblioteki Publicznej a budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury w Pomiechówku, gm. Pomiechówek
 • Obwieszczenie
  dot. zawiadomienia o zebraniu materiału dowodowego kończącego postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka drogi w Starym Orzechowie, gm. Pomiechówek wraz z równoczesnym określeniem zasad podziału działek
 • Obwieszczenie
  dot wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegajacej na budowie gminnego przedszkola modułowego w Pomiechówku
 • Obwieszczenie
  dot. uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegajcej na budowie gminnego przedszkola modułowego w Pomiechówku
 • Obwieszczenie
  dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - zawiadomienie o zakończeniu postępowania.
 • Obwieszczenie
  dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - uzgodnienie projektu decyzji.
 • Obwieszczenie
  dot. wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomeichówek dla fragmentu wsi Stanisławowo
 • Obwieszczenie
  dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w Pomiechówku
 • Obwieszczenie
  dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie łącznika pomiędzy budynkiem Biblioteki Publicznej Gminy Pomiechówek, a budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury na działce nr ewid. 224/3 w miejscowości Pomiechówek, gm. Pomiechówek
 • Obwieszczenie
  dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla cz. działki nr ewid. 6/33 w miejscowości Nowy Modlin Gm. Pomiechówek
 • Obwieszczenie
  dot. postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na nadbudowie budynku użyteczności publicznej w Pomiechówku.
 • Obwieszczenie
  dot. wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla części wsi Błędowo
 • Obwieszczenie
  dot. zawiadomienia o zebraniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla cz. działki nr ewid. 6/33 w Nowym Modlinie, gm. Pomiechówek
 • Obwieszczenie
  dot. uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla cz. działki nr ewid. 6/33 w Nowym Modlinie, gm. Pomiechówek
 • Obwieszczenie
  dot. uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla cz. działki nr ewid. 6/33 w Nowym Modlinie, gm. Pomiechówek
 • Obwieszczenie
  dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka drogi dojazdowej na cz. działki nr ewid. 42/6 w miejscowości Nowe Orzechowo gm. Pomiechówek
 • Obwieszczenie
  dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV, słupowej stacji transformatorowej 15/04 kV oraz odcinka kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 KV
 • Obwieszczenie
  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla wsi Nowy Modlin
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym. WNGP.6845.5.1.2013.WK
 • Obwieszczenie
  dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia, słupowej stacji transformatorowej oraz odcinka kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napiecia w miejscowości Wolka Kikolska gm. Pomiechówek
 • Obwieszczenie
  dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej niskiego napięcia oraz słupowej stacji transformatorowej w miejscowości Pomocnia gm. Pomiechówek
 • Informacja
  wykaz nieruchomości przeznaczonej zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/177/2013 Rady Gminy w Pomiechówku z dnia 18 lutego 2013r., w części do wydzierżawienia, na okres do 10 lat, w trybie bezprzetargowym
 • Obwieszczenie
  dla cz. działek nr ewid. 209/6, 209/10, 209/12, 210/3, 210/10 w Starym Orzechowie
 • Obwieszczenie
  dla cz. działek nr ewid. 274/1 i 155/4 w Pomiechówku
 • Obwieszczenie
  dla cz. działki nr ewid. 6/33 w Nowym Modlinie
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym
  21.02.2013r.
 • Informacja
  dot. wykazu nieruchomości przeznaczonej zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/176/2013 Rady Gminy w Pomiechówku z dnia 18 lutego 2013r. do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym
 • Obwieszczenie
  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla fragmentu wsi Stanisławowo
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie świetlicy wiejskiej oraz bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe
 • Ogłoszenie
  Wójt Gminy Pomiechówek ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku w Gminie Pomiechówek oraz zaprasza do składania ofert.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie wiaty do magazynowania osadów odwodnionych w ramach uzupełnienia zainwestowania gminnej oczyszczalni ścieków „MEWA” w miejscowości Pomiechówek
 • Ogłoszenie
  o drugich rokowaniach na sprzedaż nieruchomości gruntowych
 • Obwieszczenie
  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla fragmentu wsi Stanisławowo
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie
 • Obwieszczenie
  o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie wiaty do magazynowania osadów odwodnionych
 • Obwieszczenie
  o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie świetlicy wiejskiej na cz. działki nr ewid. 31 w miejscowości Nowy Modlin
 • Ogłoszenie
  Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadania publicznego
 • Ogłoszenie
  Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pomiechówek
 • Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pomiechówek
 • Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pomiechówek, uregulowanej w księdze wieczystej Nr WA1N/00051956/3
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie gminnego przedszkola integracyjnego wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu
 • Ogłoszenie
  Wójt Gminy Pomiechówek ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2013 roku
 • Obwieszczenie
  o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie gminnego przedszkola integracyjnego wraz z niezbędnym zagospodarowaniem
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gminnego przedszkola integracyjnego wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej nr 2409W, w celu realizacji zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gminnego przedszkola integracyjnego
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka drogi gminnej na częściach działek nr ewid. 182, 171 i 172 w miejscowości Pomiechówek
 • Obweszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla obszaru stanowiącego pas drogi powiatowej nr 2411W
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia w gm. Pomiechówek
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem na rzecz dotychczasowego najemcy GN.7145.13.2.2012
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie wiaty do magazynowania osadów odwodnionych w ramach uzupełnienia infrastruktury technologicznej oczyszczalni ścieków „Mewa”
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie świetlicy wiejskiej
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie Sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalno-technicznym i łącznikiem z budynkiem szkoły podstawowej
 • Obwieszczenie
  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalno-technicznym i łącznikiem z budynkiem szkoły
 • Obwieszczenie
  o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia w gm. Pomiechówek
 • Obwieszczenie
  o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie sali gimnastycznej
 • Obwieszczenie
  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie drogi
 • Ogłoszenie
  Projekt uchwały dotyczącej przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Pomiechówek z organizacjami pozarządowymi
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka drogi gminnej
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
 • Obwieszczenie
  o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka drogi gminnej
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka drogi gminnej na terenie części działki o nr ewid. 6/27 położonej w miejscowości Nowy Modlin
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej średniego napięcia, stacji transformatorowej słupowej, linii kablowej niskiego napięcia ze złączami kablowymi
 • Ogłoszenie
  Informacja w sprawie sprzedaży nieruchomości
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 • Ogłoszenie
  O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE, O KTÓRYM MOWA W ART. 19 UST. 1 PKT 1 USTAWY Z DNIA 16 GRUDNIA 2010 R. O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie sali gimnastycznej o wymiarze areny nie mniejszej niż 24 m x 12 m z zapleczem socjalno-technicznym i łącznikiem ze Szkołą Podstawową w Starym Orzechowie
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie budynku wielofunkcyjnego, wymianie silosa magazynowego oraz rozbudowie istniejącej sieci elektroenergetycznej
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej niskiego napięcia na słupach energetycznych i złącza kablowego
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie trzech odcinków sieci wodociągowej w gm. Pomiechówek
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie budynku wielofunkcyjnego
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na zmianie technologii procesu odwadniania osadu przefermentowanego w budynku wielofunkcyjnym na terenie Oczyszczalni ścieków „Dębe”
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie fragmentu (odcinka) sieci wodociągowej w gm. Pomiechówek, w miejscowości Kosewo na działce nr ewid. 83/1 i części działki nr ewid. 110 oraz w miejscowości Nowy Modlin
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kikoły
 • Obwieszczenie
  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie przedszkola
 • Ogłoszenie
  Wójt Gminy Pomiechówek informuje, że wpłynęła oferta na wsparcie realizacji zadania publicznego - dnia 02.07.2012r.
 • Obwieszczenie
  w sprawie wszczętej na mój wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w działkach o nr ewid. 20, 13 w miejscowości Nowy Modlin oraz w działkach o nr ewid. 110, 83/1 w miejscowości Kosewo
 • Obwieszczenie
  w sprawie wszczętej na mój wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowej inwestycji polegającej na przebudowie sieci wodociągowej w działkach o nr ewid. 91, 151/1, 152/4 i 152/3 w miejscowości Kikoły
 • Obwieszczenie
  o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w działkach o nr ewid. 430, 565, 522, 726/4, 1037, 1038, 1042/3, 1044/1, 1045/1, 1045/3 i 1051 w miejscowości Czarnowo,
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka linii elektroenergetycznej niskiego w miejscowości Czarnowo
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia ze złączem kablowym na działkach o nr ewid. 722, 522, 709, 708 we wsi Czarnowo
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy trzech odcinków sieci wodociągowej w m. Czarnowo i w. Pomiechówek w pasie drogi krajowej nr 62 (przejście poprzeczne).
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla obszaru stanowiącego pas drogi powiatowej nr 2410W (działka o nr ewid. 1042/3) w miejscowości Czarnowo
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w gm. Pomiechówek
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia w miejscowości Wymysły
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie odcinka sieci wodociągowej w m. Kikoły
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kikoły
 • Obwieszczenie
  budowie trzech odcinków sieci wodociągowej w gm. Pomiechówek
 • Obwieszczenie
  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla wsi Nowy Modlin
 • Obwieszczenie
  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla części wsi Czarnowo
 • Obwieszczenie
  o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia ze złączami kablowymi w działkach o nr ewid. 52/2, 62, 78/1 we wsi Wymysły
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie fragmentu sieci wodociągowej w gm. Pomiechówek w miejscowości Kosewo
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia w miejscowości Wymysły, gm. Pomiechówek
 • Obwieszczenie
  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na zmianie technologii procesu odwadniania osadu przefermentowanego w budynku wielofunkcyjnym na terenie Oczyszczalni ścieków „Dębe”
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
  Brody-Parcele:
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
  Szczypiorno: nr działki 68
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
  Cegielnia-Kosewo: nr działki 73/1
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
  Cegielnia-Kosewo
 • Ogłoszenie
  O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE, O KTÓRYM MOWA W ART. 19 UST. 1 PKT 1 USTAWY Z DNIA 16 GRUDNIA 2010 R. O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM
 • Ogłoszenie
  w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brody, Brody – Parcele oraz projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pomiechówek
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie fragmentu (odcinka) sieci wodociągowej w miejscowości Pomocnia, gm. Pomiechówek, na części działki nr ewid. 19.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie fragmentu (odcinka) sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie nr 4-Brody w miejscowości Pomiechówek
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka (fragmentu) sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Pomiechówek
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla obszaru stanowiącego pas drogi powiatowej nr 2414W w miejscowości Pomocnia
 • Obwieszczenie
  o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w cz. działki nr ewid. 19 w miejscowości Pomocnia
 • Obwieszczenie
  o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, na części działki nr ewid. 25/2 oraz na działce nr ewid. 47, stanowiących drogi gminne, w obrębie 4-Brody
 • Ogłoszenie
  zebranie mieszkańców sołectwa Pomiechówek
 • Ogłoszenie
  zebranie mieszkańców sołectwa Brody, Brody Parcele
 • Obwieszczenie
  w sprawie ustalenia warunków lokalizacji dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie, w tym i rozbudowie targowiska gminnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 34/11 i 34/10 w miejscowości Brody
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia w miejscowości Pomiechówek
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia w m. Pomiechówek
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia ze złączami kablowymi w działkach o nr ewid. 52/2, 62, 78/1 we wsi Wymysły
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pomocnia
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie sieci wodociągowej w działkach o nr ewid. 91, 151/1, 152/4 i 152/3 w miejscowości Kikoły
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w działkach o nr ewid. 430, 565, 522, 726/4, 1037, 1038, 1042/3, 1045/1, 1045/3 i 1051 w miejscowości Czarnowo
 • Ogłoszenie
  O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE, O KTÓRYM MOWA W ART. 19 UST. 1 PKT 1 USTAWY Z DNIA 16 GRUDNIA 2010 R. O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w działkach o nr ewid. 20, 13 w miejscowości Nowy Modlin oraz w działkach o nr ewid. 110, 83/1 w miejscowości Kosewo
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia na działkach o nr ewid. 138/6, 147, 138/8 we wsi Wymysły
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia ze złączem kablowym na działkach o nr ewid. 722, 522, 709, 708 we wsi Czarnowo
 • Ogłoszenie
  Wójt Gminy Pomiechówek, informuje o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brody, Brody-Parcele.
 • Ogłoszenie
  Wójt Gminy Pomiechówek, informuje o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pomiechówek
 • Obwieszczenie
  w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz ustalenia nazw niektórych obiektów fizjograficznych
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w cz. działki nr ewid. 19 w miejscowości Pomocnia gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej - ul. Wierzbowej
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie, w tym i rozbudowie targowiska gminnego
 • Ogłoszenie
  Oferta - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Pomiechówek
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia w ul. Warszawskiej
 • Obwieszczenie
  o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowej inwestycji polegającej na przebudowie targowiska gminnego wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr ewid. 34/11 i 34/10 w miejscowości Brody (obecnie w miejscowości Pomiechówek)
 • Ogłoszenie
  Wójt Gminy Pomiechówek zarządza przeprowadzenie konsultacji w sprawie projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015.
 • Ogłoszenie
  otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2012 roku tj. prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w Pomiechówku, ul. Kilińskiego z punktem filialnym w miejscowości Kosewo i Szczypiorno w 2012r. na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zmianami)
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Pomiechowo
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia w m. Pomiechowo
 • Obwieszczenie
  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie targowiska gminnego na działkach o nr ewid. 34/11 i 34/10 w miejscowości Brody, gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie odcinka drogi gminnej – dojazdowej do lotniska,
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie odcinka drogi gminnej – ul. Szkolnej
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie odcinka drogi gminnej – ul. Broniewskiego
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowej inwestycji polegającej na budowie odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia w miejscowości Stare Orzechowo, gm. Pomiechówek,
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie zadań samorządowych dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie i budowie odcinka drogi gminnej – dojazdowej do lotniska
 • Obwieszczenie
  2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV
 • Obwieszczenie
  o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie odcinka drogi gminnej – ul. Szkolnej
 • Obwieszczenie
  o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie odcinka drogi gminnej – dojazdowej do lotniska
 • Obwieszczenie
  o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowej inwestycji polegającej na budowie odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz odcinka kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia w miejscowości Pomiechówek
 • Obwieszczenie
  o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowej inwestycji polegającej na przebudowie odcinka drogi gminnej – ul. Broniewskiego
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i budowie odcinka drogi gminnej – dojazdowej do lotniska, na działce nr ewid. 109 w miejscowości Nowy Modlin, gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na przebudowie i budowie odcinka drogi gminnej – dojazdowej do lotniska
 • Obwieszczenie
  w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w mojej Decyzji Nr 14/2010 z dnia 13 lipca 2010 r.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia w miejscowości Brody
 • Obwieszczenie
  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na: Adaptacji istniejącego budynku gospodarczego (garażu) oraz budowie nowego obiektu budowlanego na warsztat mechaniczny, naprawa pojazdów ADMECH
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowej inwestycji polegającej na budowie odcinka kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia oraz odcinka kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia w gminie Pomiechówek
 • Obwieszczenie
  o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości glosowania korespondencyjnego przez osoby niepełnosprawne
 • Obwieszczenie
  Wykaz stałych miejsc na obszarze Gminy Pomiechówek przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów podmiotów wyborczych:
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie odcinka drogi gminnej – ul. Szkolnej, na działkach nr ewid. 63/7, 57/7, 57/2 w miejscowości Brody-Parcele
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie i budowie odcinka drogi gminnej – dojazdowej do lotniska, na działce nr ewid. 109 w miejscowości Nowy Modlin
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie odcinka drogi gminnej – ul. Broniewskiego, na działkach nr ewid. 186/1, 254, 380 i 377/5 w miejscowości Brody-Parcele
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej SN, słupowej stacji transformatorowej, linii kablowej niskiego napięcia
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN – 15 kV
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej 0,4 kV
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Brody,
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowej inwestycji polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia w miejscowości Brody
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Brody gm. Pomiechówek
 • Ogłoszenie
  o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
 • Wykaz nieruchomości
  przeznaczonych do oddania w dzierżawę
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na na realizacji obiektów i urządzeń służących zagospodarowaniu wschodniego brzegu rzeki Wkry
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Kikoły
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowej inwestycji polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Kikoły - 08.06.2011
 • Obwieszczenie
  Rozbudowie istniejącego Zakładu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych o dodatkowe 130-140 m2, w miejscowości Bronisławka 13, działka nr ewid. 30, gm. Pomiechówek
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15KV oraz napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV na działkach nr ewid. 1, 67, 63, 66/2 i 68/3 w miejscowości Pomiechowo, gmina Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka oświetlenia ulicznego – kablowej linii elektroenergetycznej oraz słupów oświetleniowych – w miejscowości Pomiechowo, gmina Pomiechówek, na działce nr ewid. 67, stanowiącej drogę gminną (ul. Kościelną).
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia od stacji transformatorowej do istniejącej linii napowietrznej n.n. w miejscowości Brody 16.05.2011
 • Obwieszczenie
  o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego
 • Obwieszczenie
  o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowej inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej 15kV
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej 15kV na dz. ewid. 1, 67, 63, 66/2, budowie linii napowietrznej niskiego napięcia na dz. ewid. 67, 63, 66/2, 68/3 w miejscowości Pomiechowo, gm. Pomiechówek 21.04.2011
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego na dz. ewid. 67 w miejscowości Pomiechowo, gm. Pomiechówek 21.04.2011
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia w cz. dz. o nr ewid. 90/36 w miejscowości Brody gm. Pomiechówek. 18.04.2011
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia położonej w m. Kikoły w cz. dz. nr 91 gm. Pomiechówek. 18.04.2011
 • Obwieszczenie
  o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowej inwestycji polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Kikoły
 • Obwieszczenie
  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia w cz. dz. o nr ewid. 151/1 i 156/2 w miejscowości Kikoły gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz odcinków napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia w miejscowości Nowy Modlin,
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie napowietrznej stacji transformatorowej
 • Obwieszczenie
  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gruntów gminy Pomiechówek, wieś Śniadówko
 • Obwieszczenie
  2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie fragmentu sieci gazowej średniego ciśnienia na części działki nr ewid. 258/1 (drodze krajowej nr 62 – ul. Warszawskiej) i części działki nr ewid. 210/1 (drodze wewnętrznej) w miejscowości Pomiechówek, gmina Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia na części działki nr ewid. 91 w miejscowości Kikoły
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej i linii SN oraz linii niskiego napięcia linii napowietrznej 15kV, słupowej stacji transformatorowej, linii napowietrznej niskiego napięcia
 • Ogłoszenie
  Konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku w Gminie Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla części wsi Stare Orzechowo
 • Obwieszczenie
  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla części wsi Nowe Orzechowo
 • Obwieszczenie
  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla części wsi Kikoły
 • Obwieszczenie
  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla części wsi Czarnowo
 • Obwieszczenie
  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
 • Obwieszczenie
  Sekretarz Stanu Generalny Konserwator Zabytków z upoważnienia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydał decyzję, znak sprawy
 • Ogłoszenie o projekcie programu ...
  Program Współpracy Gminy Pomiechówek z organizacjami i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na realizacji obiektów i urządzeń służących zagospodarowaniu wschodniego brzegu rzeki Wkry na potrzeby rekreacyjne i retencyjne we wsi Brody-Parcele
 • Obwieszczenie
  że w dniu 05.10.2010 r. Z-ca Dyrektora Oddziału z upoważnienia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad wydał postanowienie – GDDKiA-O/WA.Z.3-k-436/2152/2010
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na realizacji obiektów i urządzeń służących zagospodarowaniu wschodniego brzegu rzeki Wkry na potrzeby rekreacyjne i retencyjne we wsi Brody-Parcele
 • Obwieszczenie
  Studium dla obszarów nieobwałowanych narażonych na niebezpieczeństwo powodzi dla rzeki Wkry
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz odcinka kablowej napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV w gminie Pomiechówek na działce nr ewid. 56/1 w miejscowości Wójtostwo i na działce nr ewid. 15/4 w miejscowości Zapiecki.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie odcinka drogi gminnej – ul. Kwiatowej – na częściach działek nr ewid. 93/2, 133, 151/1, 118, 135, 136, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 152/8, 156/1 i 382/1 we wsi Pomiechowo, gmina Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie odcinka drogi gminnej – ul. Kwiatowej – na częściach działek nr ewid. 93/2, 133 i 151/1 we wsi Pomiechowo, gmina Pomiechówek.
 • Ogłoszenie
  wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznej dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie odcinka drogi gminnej (ul. Kwiatowej) polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej (mineralno-bitumicznej) wraz z podbudową z kruszywa łamanego na istniejącej nawierzchni gruntowej na częściach działek o nr ewid. 93/2, 133, 151/1, 118, 135, 136, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 152/8, 156/1, 382/1 we wsi Pomiechowo
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznej dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie odcinka drogi gminnej (ul. Kwiatowej) polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej (mineralno-bitumicznej) wraz z podbudową z kruszywa łamanego na istniejącej nawierzchni gruntowej
 • Obwieszczenie
  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej 15 KV na dz. ewid. 56/1 w Wójtostwie, słupowej stacji transformatorowej na dz. ewid. 56/1 w Wójtostwie, linii kablowej niskiego napięcia na dz. nr ewid. 56/1 w Wójtostwie i na działce nr ewid. 15/4 w Zapieckach
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na zagospodarowaniu wschodniego brzegu rzeki Wkry na potrzeby rekreacyjno-retencyjne na części działki o nr ewid. 59/1 w m. Pomiechówek, gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  o ustalenie warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie obiektów i urządzeń na potrzeby sportowo-rekreacyjne, w tym trzech towarzyszących obiektów handlowo-gastronomicznych, dwóch bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe i miejsc postojowych, na działce nr ewid. 316/10 we wsi Nowy Modlin, gmina Pomiechówek, pomiędzy drogą powiatową i drogą gminną oraz budowie zjazdu na działkę z drogi powiatowej na działce nr ewid. 20, stanowiącej tę drogę.
 • Obwieszczenie
  o ustalenie warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie obiektów i urządzeń na potrzeby sportowo-rekreacyjne, w tym trzech towarzyszących obiektów handlowo-gastronomicznych, dwóch bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe i miejsc postojowych, na działce nr ewid. 316/10 we wsi Nowy Modlin, gmina Pomiechówek, pomiędzy drogą powiatową i drogą gminną oraz budowie zjazdu na działkę z drogi powiatowej na działce nr ewid. 20, stanowiącej tę drogę.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia na działkach nr ewid. 273/97, 273/96, 273/104, 273/109 we wsi Pomiechówek, gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia na działkach nr ewid. 273/97, 273/96, 273/104, 273/109 we wsi Pomiechówek, gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci P4 na części działki nr ewid. 79/3 we wsi Brody, gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci P4 na części działki nr ewid. 79/3 we wsi Brody, gmina Pomiechówek
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku magazynowo-garażowego, budowie budynku garażowego częściowo w miejscu istniejących wiat garażowych oraz niezbędnej infrastruktury technicznej, na terenie zespołu obiektów i urządzeń oczyszczalni ścieków „Dębe” na części działki nr ewid. 213/3 we wsi Wójtostwo, gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku magazynowo-garażowego, budowie budynku garażowego częściowo w miejscu istniejących wiat garażowych oraz niezbędnej infrastruktury technicznej, na terenie zespołu obiektów i urządzeń oczyszczalni ścieków „Dębe” na części działki nr ewid. 213/3 we wsi Wójtostwo, gmina Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogi gminnej: kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia oraz słupów oświetleniowych, na działkach nr ewid. 109/7, 300 i 95 we wsi Czarnowo, gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogi gminnej: kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia oraz słupów oświetleniowych, na działkach nr ewid. 109/7, 300 i 95 we wsi Czarnowo, gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka gazociągu w ramach rozbudowy istniejącej sieci gazowej we wsi Brody-Parcele, gmina Pomiechówek, na działce nr ewid. 346/2, stanowiącej drogę gminną – ul. Wrzosową.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka gazociągu w ramach rozbudowy istniejącej sieci gazowej we wsi Brody-Parcele, gmina Pomiechówek, na działce nr ewid. 346/2, stanowiącej drogę gminną – ul. Wrzosową.
 • Obwieszczenie
  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechówek
 • Obwieszczenie
  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla części wsi Błędowo
 • WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do sprzedaży, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia na działkach o nr ewid. 273/97, 273/96 i na działkach od nr ewid. 273/104 do nr ewid. 273/121 we wsi Pomiechówek, gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia z przyłączem kablowym na działkach nr ewid. 224 i 215/2 (oraz na działce nr ewid. 203) we wsi Wójtostwo, gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia wraz ze słupem na odgałęzieniu istniejącej linii we wsi Nowe Orzechowo, gmina Pomiechówek, na działce nr ewid. 57 (oraz na działce nr ewid. 56/2, 56/3 i 56/4).
 • Obwieszczenie
  Wykaz stałych miejsc na obszarze Gminy Pomiechówek przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów podmiotów wyborczych:
 • Obwieszczenie
  o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
 • wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem
 • wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na realizacji obiektów i urządzeń służących zagospodarowaniu wschodniego brzegu rzeki Wkry i związanych z nim terenów rekreacyjnych w gminie Pomiechówek: we wsi Brody – na działce nr ewid. 3/2 (droga gminna, ul. Mostowa) i części działki nr ewid. 1 (droga krajowa nr 62, ul. Modlińska), we wsi Brody-Parcele – na działce nr ewid. 396 (droga gminna), na części działki nr ewid. 59/1 i części działki nr ewid. 60 (droga powiatowa, ul. Nasielska) oraz we wsi Czarnowo – na części działki nr ewid. 1049 we wsi Czarnowo.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie obiektów i urządzeń na potrzeby sportowo-rekreacyjne, w tym trzech towarzyszących obiektów handlowo-gastronomicznych i miejsc postojowych, na działce nr ewid. 316/10 we wsi Nowy Modlin, gmina Pomiechówek, pomiędzy drogą powiatową i drogą gminną oraz budowie zjazdu na działkę z drogi powiatowej na działce nr ewid. 20, stanowiącej tę drogę.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na południowej części działki nr ewid. 79/3 we wsi Brody, gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego na działkach o nr ewid. 95, 109/7 i 300 we wsi Czarnowo, gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV, napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia we wsi Pomiechówek, gmina Pomiechówek, na działce nr ewid. 155/4, stanowiącej drogę powiatową – ul. Wojska Polskiego, w rejonie jej zbiegu z drogą gminną – ul. Wolności.
 • wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
 • wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogi dojazdowej (wewnętrznej) – kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia i 4 słupów oświetleniowych – na działkach nr ewid. 166/3, 166/11, 166/12 i 166/10 we wsi Wymysły, gmina Pomiechówek, w rejonie zbiegu drogi gminnej z drogą powiatową.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie budynku użyteczności publicznej (mieszczącego: bibliotekę i klub wiejski) na częściach działek nr ewid. 29 i 33 we wsi Kosewo, gmina Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla obszaru przyległego do pasa drogi powiatowej Nr 2411W w związku z zamierzeniem inwestycyjnym polegającym na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV, napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia na działce o nr 155/4 (ulica Wojska Polskiego) w miejscowości Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na realizacji obiektów i urządzeń służących zagospodarowaniu wschodniego rzeki Wkry i związanych z nim terenów rekreacyjnych w gminie Pomiechówek: we wsi Brody – na działce nr ewid. 3/2 (droga gminna, ul. Mostowa) i części działki nr ewid. 1 (droga krajowa nr 62, ul. Modlińska), we wsi Brody-Parcele – na działce nr ewid. 396 (droga gminna), na części działki nr ewid. 59/1 i części działki nr ewid. 60 (droga powiatowa, ul. Nasielska) oraz we wsi Czarnowo – na cześci działki nr ewid. 1049 we wsi Czarnowo.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na realizacji obiektów i urządzeń służących zagospodarowaniu wschodniego rzeki Wkry i związanych z nim terenów rekreacyjnych w gminie Pomiechówek: we wsi Brody – na działce nr ewid. 3/2 (droga gminna, ul. Mostowa) i części działki nr ewid. 1 (droga krajowa nr 62, ul. Modlińska), we wsi Brody-Parcele – na działce nr ewid. 396 (droga gminna), na części działki nr ewid. 59/1 i części działki nr ewid. 60 (droga powiatowa, ul. Nasielska) oraz we wsi Czarnowo – na cześci działki nr ewid. 1049 we wsi Czarnowo.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w zakresie ochrony gruntów rolnych dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogi dojazdowej (wewnętrznej) – kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia i 4 słupków oświetleniowych, na terenie cześci działek nr ewid. 166/3, 166/11, 166/12, 166/10, położonych w obrębie 0026 – Wymysły, gm. Pomiechówek w rejonie zbiegu drogi gminnej z drogą powiatową.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w zakresie ochrony gruntów rolnych dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku użyteczności publicznej (mieszczące: bibliotekę i klub wiejski) na terenie części działek nr ewid. 29 i 33, położonych w obrębie 0014 – Kosewo, gm. Pomiechówek przy drodze gminnej.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogi dojazdowej (wewnętrznej) – kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia i 4 słupów oświetleniowych – na działkach nr ewid. 166/3, 166/11, 166/12, 166/10 we wsi Wymysły, gmina Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV, napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4k oraz kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia na działce nr ewid. 155/4 we wsi Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie budynku użyteczności publicznej (mieszczącego: bibliotekę, klub wiejski) na częściach działek nr ewid. 29, 33 we wsi Kosewo, gmina Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na realizacji obiektów i urządzeń służących zagospodarowaniu wschodniego brzegu rzeki Wkry i związanych z nim terenów rekreacyjnych w gminie Pomiechówek: we wsi Brody – na działce nr ewid. 3/2 (droga gminna, ul. Mostowa) i części działki nr ewid. 1 (droga krajowa nr 62), ul. Modlińska), we wsi Brody-Parcele – na działce nr ewid. 396 (droga gminna), na części działki nr ewid. 59/1 i części działki nr ewid. 60 (droga powiatowa, ul. Nasielska) oraz na części działki nr ewid. 1049 we wsi Czarnowo, za uzgodniony w zakresie ochrony gruntów leśnych.
 • Obwieszczenie
  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej (PE 63mm) na działce nr ewid. 351/2 i (PE 25mm w dz. ewid. 346/2) we wsi Brody-Parcele, gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 201, poz. 1237) informuję się, że w terminie 21 dni Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie nie wyraził stanowiska w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie chodnika na potrzeby istniejącej drogi gminnej we wsi Czarnowo, gmina Pomiechówek, na działce nr ewid. 726/4 oraz części działki nr ewid. 522, stanowiącej w/w drogę.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie chodnika na potrzeby istniejącej drogi gminnej we wsi Czarnowo, gmina Pomiechówek, na działce nr ewid. 726/4 oraz części działki nr ewid. 522, stanowiącej w/w drogę.
 • Obwieszczenie
  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla fragmentu wsi Stanisławowo
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV, napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4KV oraz napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia we wsi Pomiechówek, gm. Pomiechówek na działce nr ewid. 155/4 stanowiącej drogę powiatową – ul. Wojska Polskiego, w rejonie jej zbiegu z drogą gminną – ul. Wolności.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, polegającej na budowie obiektów i urządzeń na potrzeby sportowo – rekreacyjne, w tym trzech towarzyszących obiektów handlowo-gastronomicznych i miejsc postojowych na działce nr Ew. 316/10 w m. Nowy Modlin, położonej w strefie planowanej rozbudowy drogi krajowej nr 62 do parametrów klasy GP, na odcinku Wyszogród-Serock.
 • Obwieszczenie
  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na: „Inwestycja celu publicznego-budowa na rzece Wkrze jazu piętrzącego i zbiornika retencji korytowej oraz małej elektrowni wodnej w miejscowości Pomiechówek na działce 1051 obręb Czarnowo, powiat nowodworski, województwo mazowieckie.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w zakresie ochrony gruntów rolnych, dla inwestycji polegającej na budowie chodnika na potrzeby istniejącej drogi gminnej, na terenie działki nr ewid. 726/4 oraz części działki nr ewid. 522, stanowiącej w/w drogę, położonych w obrębie 0008 – Czarnowo, gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Produkcji paliwa grzewczego w funkcjonującej Bazie Paliw Płynnych w Stanisławowie gm. Pomiechówek.”
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla obszaru przyległego do pasa drogi powiatowej Nr 2411W w związku z zamierzeniem inwestycyjnym polegającym na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV, napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia na działce o nr ewid. 155/4 (ulica Wojska Polskiego) w miejscowości Pomiechówek.
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na rzecz ich najemców
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 10 lat
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej eNN na działkach o nr ewid. 203, 215/2 i 224 we wsi Wójtostwo, gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej eNN oraz słupa linii eNN na działkach o nr ewid. 57, 56/2, 56/3, 56/4 we wsi Nowe Orzechowo, gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej eNN oraz słupa linii eNN na działkach o nr ewid. 57, 56/2, 56/3, 56/4 we wsi Nowe Orzechowo, gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Adaptacji i rozbudowie stacji paliw na terenie działki o nr ewid 217 w Brodach-Parcelach, gmina Pomiechówek.”
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie linii oświetlenia drogowego (+ 4 punkty oświetlenia drogowego) na działkach o nr ewid. 166/3, 166/10, 166/11, 166/12 we wsi Wymysły, gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego budynku użyteczności publicznej (biblioteka, klub wiejski, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci) na części działki nr ewid. 29 i 33 we wsi Kosewo, gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie obiektów sportowych w ramach zagospodarowania terenu na potrzeby rekreacyjno-sportowe na działkach nr ewid. 109/43, 109/48, 109/49, 109/50, 109/51, 109/55, 109/54 i na części działki nr ewid. 109/44 we wsi Czarnowo, gmina Pomiechówek, przy drodze gminnej.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie obiektów sportowych w ramach zagospodarowania terenu na potrzeby rekreacyjno-sportowe na działkach nr ewid. 109/43, 109/48, 109/49, 109/50, 109/51, 109/55, 109/54 i na części działki nr ewid. 109/44 we wsi Czarnowo, gmina Pomiechówek, przy drodze gminnej.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej 15kV, słupowej stacji transformatorowej, linii napowietrznej niskiego napięcia na działce nr ewid. 155/4
 • Obwieszczenie
  Przebudowa obiektu mostowego na rzece Wkrze
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznej dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie odcinka istniejącej drogi o nawierzchni ziemnej na nawierzchnię bitumiczną na działce nr ewid. 726/4 i na cz. działki nr ewid. 522 we wsi Czarnowo, gm. Pomiechówek.
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na okres do 10 lat w formie bezprzetargowej
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV oraz kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia na działkach nr ewid. 166/3, 166/11, 166/12 i 166/10 we wsi Wymysły, gmina Pomiechówek, w rejonie zbiegu drogi gminnej z drogą powiatowej.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia DN 63 mm PE w ramach rozbudowy gazowej sieci dystrybucyjnej na części działki nr ewid. 273/100 we wsi Pomiechówek, gmina Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV ora kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia na działkach nr ewid. 166/3, 166/11, 166/12, 166/10 we wsi Wymysły, gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w zakresie ochrony gruntów rolnych, dla inwestycji polegającej na budowie napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV ora kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia na działkach nr ewid. 166/3, 166/11, 166/12 i 166/10, położonych w obrębie 0026 – Wymysły, gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  Dowóz uczniów z obwodu gminy Pomiechówek do Publicznego Przedszkola nr 2 oraz Zespołu Szkół Nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla obszaru przyległego do pasa drogi powiatowej Nr 2413W w związku z zamierzeniem inwestycyjnym polegającym na budowie napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4kV, napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV oraz kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia na działkach o nr ewid. 166/3, 166/11, 166/12 i 166/10 w miejscowości Wymysły gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z inwestycją polegającą na zagospodarowaniu na potrzeby turystyczno-rekreacyjne oraz dydaktyczno-edukacyjne terenów położonych nad rzeką Wkrą w m. Brody-Parcele
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (budowa obiektów i urządzeń na potrzeby sportowo-rekreacyjne, w tym trzech towarzyszących obiektów handlowo-gastronomicznych i miejsc postojowych w miejscowości Nowy Modlin, gmina Pomiechówek na działce oznaczonej nr ewid. 316/10, pomiędzy drogą powiatową i gminną oraz budowie zjazdu na działkę z drogi powiatowej na działce nr ewid. 20, stanowiącej tę drogę) w zakresie zadań samorządowych.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, publicznego zakresie ochrony gruntów rolnych, dla inwestycji polegającej na realizacji obiektów i urządzeń na potrzeby sportowo-rekreacyjne
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, publicznego zakresie ochrony gruntów rolnych, dla inwestycji polegającej na realizacji obiektów i urządzeń służących zagospodarowaniu wschodniego brzegu rzeki Wkry i związanych z nim terenów
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zagospodarowania działek o nr ewid. 109/43, 109/48, 109/49, 109/50, 109/51, 109/55, 109/54 i cz. 109/44 we wsi Czarnowo gm. Pomiechówek do celów sportowo-rekreacyjnych.
 • Obwieszczenie
  w sprawie przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gruntów Gminy Pomiechówek, etap II wieś Śniadówko, zawiadamia się o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gruntów Gminy Pomiechówek, etap II wieś Śniadówko.
 • Obwieszczenie
  o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie obiektów i urządzeń na potrzeby sportowo-rekreacyjne, w tym trzech towarzyszących obiektów handlowo-gastronomicznych i miejsc postojowych, na działce nr ewid. 316/10, położonej we wsi Nowy Modlin, w Gminie Pomiechówek, pomiędzy drogą powiatową i drogą gminną, oraz budowie zjazdu z drogi powiatowej, na działce nr ewid. 20, stanowiącej tę drogę.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,44kV, linii napowietrznej 15kV oraz linii kablowej 400/230V ze skrzynkami złączowymi na działkach o nr ewid. 166/3, 166/11, 166/12, 166/10 we wsi Wymysły, gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla obszaru przyległego do pasa drogi powiatowej Nr 2409W w związku z zamierzeniem inwestycyjnym polegającym na zagospodarowaniu na potrzeby turystyczno-rekreacyjne oraz dydaktyczno-edukacyjne terenów położonych nad rzeką Wkrą na działkach o nr ewid. 396 i cz. dz. nr ewid. 60 i 59/1 w Brodach-Parcelach oraz na działkach o nr ewid. 3/2 i cz. dz. nr 1 w Brodach i cz. działki o nr ewid. 1049 w Czarnowie z dojściem od strony drogi publicznej (ul. Nasielska) gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla obszaru przyległego do pasa drogi powiatowej Nr 2413W w związku z zamierzeniem inwestycyjnym polegającym na budowie obiektów i urządzeń na potrzeby sportowo-rekreacyjne w tym trzech towarzyszących obiektów handlowo-gastronomicznych i miejsc postojowych na działce o nr ewid. 316/10 w miejscowości Nowym Modlin gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na zagospodarowaniu na potrzeby turystyczno-rekreacyjne oraz dydaktyczno-edukacyjne terenów położonych na rzeką Wkrą w Brodach-Parcelach (dz. nr ewid. 396 i cz. dz. nr ewid. 60 i 59/1), w Brodach (dz. nr ewid. 3/2 i cz. dz. nr ewid. 1) oraz terenu przyległego w Czarnowie (cz. dz. nr ewid. 1049) gm. Pomiechówek, w celu stwierdzenia jej zgodności z zadaniami samorządowymi.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie obiektów i urządzeń na potrzeby sportowo-rekreacyjne, w tym trzech towarzyszących obiektów handlowo-gastronomicznych i miejsc postojowych na dz. nr ewid. 316/10 we wsi Nowy Modlin, gm. Pomiechówek, pomiędzy drogą powiatową i drogą gminną oraz budowie zjazdu na działkę z drogi powiatowej na dz. nr ewid. 20.
 • Wykaz nieruchomości
  wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
 • Informacja
  „Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego”, który obejmuje:
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na realizacji obiektów i urządzeń służących zagospodarowaniu wschodniego brzegu rzeki Wkry i związanych z nim terenów rekreacyjnych w gminie Pomiechówek we wsi...
 • Obwieszczenie
  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie obiektów i urządzeń na potrzeby sportowo-rekreacyjne, w tym trzech towarzyszących obiektów handlowo-gastronomicznych i miejsc postojowych na działce o nr ewid. 316/10, położonej w miejscowości Nowy Modlin, gmina Pomiechówek, pomiędzy drogą powiatową i drogą gminną, oraz budowie zjazdu na działkę z drogi powiatowej stanowiącej działkę o nr ewid. 20
 • Informacja
  Wójta Gminy Pomiechówek o wykonaniu budżetu Gminy Pomiechówek za okres od l stycznia do 30 września 2009 roku
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia dn 63 o długości ok. 140m dla zaopatrzenia budynków mieszkalnych w paliwo gazowe do celów grzewczych i socjalno-bytowych na działce nr ewid. 273/100 we wsi Pomiechówek, Gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na: „Inwestycja celu publicznego - budowa jazu piętrzącego zintegrowanego z małą elektrownią wodną o mocy zainstalowanej ok. 300 kW, położonego na działce nr 58 obręb Brody-Parcele oraz 2/1 obręb Brody oraz zbiornik retencji korytowej w miejscowości Pomiechówek i Brody-Parcele, gmina Pomiechówek, powiat nowodworski, województwo mazowieckie”
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na zagospodarowaniu na potrzeby turystyczno-rekreacyjne oraz dydaktyczno-edukacyjne terenów położonych nad rzeką Wkrą w Brodach-Parcelach (dz. nr ewid. 396 i cz. dz. nr ewid. 60 i 59/1), w Brodach (dz. nr ewid. 3/2 i cz. dz. 1) oraz terenu przyległego w Czarnowie (cz. działki nr ewid. 1049) z dojściem od strony drogi publicznej w gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie trzech odcinków sieci oświetlenia drogowego we wsi Brody, gmina Pomiechówek, wzdłuż ulic: Ogrodniczej, Wierzbowej oraz Koralowej i Księża Góra, na działkach – według załączonego do decyzji wykazu.
 • Obieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie czterech odcinków sieci oświetlenia drogowego: I- na działkach nr ewid. 40, 32 (droga gminna),
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie trzech odcinków oświetlenia drogowego w gminie Pomiechówek we wsi Nowy Modlin: I- na działce nr ewid. 44/2 (droga gminna),
 • Postanowienie
  zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Inwestycja celu publicznego- budowa jazu piętrzącego zintegrowanego z małą elektrownią wodną
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie dwóch odcinków sieci oświetlenia drogowego we wsi Wójtostwo, gmina Pomiechówek, na działkach o nr ewid. 215/3, 213/2, 214/2 wzdłuż drogi powiatowej oraz na działce nr ewid. 267, stanowiącej drogę gminną.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie dwóch odcinków sieci oświetlenia drogowego we wsi Pomiechówek, gmina Pomiechówek, na działce nr ewid. 237 wzdłuż drogi krajowej nr 62 (ul. Warszawskiej) oraz na działce nr ewid. 255, stanowiącej drogę gminną (ul. Przejazdową).
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci oświetlenia drogowego w gminie Pomiechówek: na części działki nr ewid. 56, stanowiącej pas drogowy drogi krajowej nr 62, działki nr ewid. 125/2 i działki nr ewid. 208, stanowiącej pas drogowy drogi gminnej we wsi Stare Orzechowo oraz na części działek nr ewid. 215/1, stanowiącej pas drogowy drogi gminnej i działki nr ewid. 187 we wsi Wójtostwo.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie drogi dojazdowej na działce nr ewid. 56 we wsi Bronisławka oraz na działkach o nr ewid. 1477 i 507/1 we wsi Stanisławowo, gmina Pomiechówek.
 • Informacja
  zostanie wyłożony do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny gruntów przeznaczonych do komunalizacji.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie dwóch odcinków oświetlenia drogowego na działkach nr ewid. 215/3, 213/2, 214/2 wzdłuż drogi powiatowej oraz na działce nr ewid. 267 stanowiącej drogę gminną we wsi Wójtostwo, gm. Pomiechówek
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka przewodu tłocznego zasilającego hydrofornię z awaryjnego ujęcia wody na terenie zespołu obiektów i urządzeń oczyszczalni ścieków „Dębe” na części działki nr ewid. 213/3 we wsi Wójtostwo, gmina Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  Otoczenie Fortu III, wzniesionego w latach 1883-1888, położonego w Pomiechówku, gmina Pomiechówek, powiat Nowodworski wraz ze studnią powstałą pomiędzy rokiem 1883 a 1914, umiejscowioną poza obszarem fortu we wsi Stanisławowo, gmina Pomiechówek, powiat nowodworski.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy dwóch odcinków sieci oświetlenia drogowego we wsi Wójtostwo na działkach nr ewid. 215/3, 213/2 i 214/2 wzdłuż drogi powiatowej oraz na działce nr ew. 267 stanowiącej drogę gminną w strefie drogi krajowej nr 62
 • Obwieszczenie
  o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji polegającej na: budowie wodociągu w ul. Szafirowej w miejscowości Brody – Parcele, gm. Pomiechówek w ramach zadania: Kompleksowa modernizacja i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Brodach wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Pomiechowie, Pomiechówku, Brodach-Parcelach i Brodach oraz wodociągu w Brodach – Parcelach, gmina Pomiechówek”: Przedsięwzięcie 1: Wodociąg w Brodach – Parcelach.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego na działkach o nr ewid. 215/3, 213/2, 214/2 w miejscowości Wójtostwo gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie (czterech odcinków sieci oświetlenia drogowego) na działkach o nr ewid. 87/3, 87/4, 90 (droga powiatowa) w miejscowości Wymysły gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka przewodu tłocznego zasilającego hydrofornię z awaryjnego ujęcia wody na terenie zespołu obiektów i urządzeń oczyszczalni ścieków „Dębe” na części działki nr ew. 213/3 w m. Wójtostwo położonej w strefie drogi krajowej nr 62 Strzelno-Drohiczyn.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie (czterech odcinków sieci oświetlenia drogowego) na działce nr ewid. 20 (droga powiatowa) w miejscowości Nowy Modlin gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na realizacji placu rekreacyjnego, w tym terenu zabaw dla dzieci oraz oświetlenia, na działce nr ewid. 273/91 we wsi Pomiechówek, gmina Pomiechówek.
 • Zawiadomienie
  budowie wodociągu w ul. Szafirowej w miejscowości Brody – Parcele, gm. Pomiechówek w ramach zadania: Kompleksowa modernizacja i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Brodach wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Pomiechowie, Pomiechówku, Brodach-Parcelach i Brodach oraz wodociągu w Brodach – Parcelach, gmina Pomiechówek”: Przedsięwzięcie 1: Wodociąg w Brodach – Parcelach
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci oświetlenia drogowego na działce nr ewid. 11/2 oraz na działce nr ewid. 18, stanowiącej drogę powiatową we wsi Wola Błędowska, Gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr ewid. 1, w pasie drogowym drogi krajowej nr 62 – ul. Modlińskiej oraz na działce nr ewid. 12, w pasie drogowym drogi gminnej – ul. Mostowej, we wsi Brody, gmina Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej na działce nr ewid. 30/2 we wsi Brody, gm. Pomiechówek, w pasie drogowym drogi krajowej nr 62 – ul. Serockiej oraz na działkach ewid. 390/15 i 386/5 we wsi Brody-Parcele, gm. Pomiechówek, w pasie drogowym drogi gminnej – ul. Szafirowej.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na zagospodarowaniu terenu dla celów rekreacyjno-sportowych w tym budowie placów zabaw, budowie boisk, budowie małych usług handlowo-gastronomicznych, budowie parkingu na działce nr ewid. 316/10 we wsi Nowy Modlin gminie Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w obszarze pasa drogowego i dla obszaru przyległego do pasa drogi powiatowej NR 2415W dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci oświetlenia drogowego na działkach o nr ewid. 11/2 i 18 w miejscowości Wola Błędowska, gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci oświetlenia drogowego na działkach o nr ewid. 11/2 i 18 we wsi Wola Błędowska, gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci oświetlenia drogowego na działkach o nr ewid. 11/2 i 18, położonych w Woli Błędowskiej, gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi krajowej nr 62 w m. Brody.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi krajowej nr 62 w m. Brody.
 • Ogłoszenie
  Wójt Gminy Pomiechówek o g ł a s z a przetarg pisemny nieograniczony (ofertowy) na sprzedaż, pozostałych po budowie:
 • Zawiadomienie
  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na: Budowie jazu piętrzącego zintegrowanego z małą elektrownią wodną o mocy zainstalowanej ok. 320 kW, położonego na działce nr 8 obręb Kosewko oraz zbiornik retencji korytowej gmina Pomiechówek, powiat nowodworski, województwo mazowieckie.
 • Zawiadomienie
  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na: Budowie jazu piętrzącego zintegrowanego z małą elektrownią wodną o mocy zainstalowanej ok. 300 kW, położonego na działce nr 58 obręb Brody-Parcele oraz 2/1 obręb Brody oraz zbiornik retencji korytowej w miejscowości Pomiechówek i Brody-Parcele, gmina Pomiechówek, powiat nowodworski, województwo mazowieckie.
 • Ogłoszenie
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
 • Ogłoszenie
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na zagospodarowaniu brzegów rzeki Wkry na działkach o nr ewid. 127/1, 127/2, 127/3, 127/4, 127/5, 127/6, 146, 155/4, 258/1 i 274/1 obręb Pomiechówek oraz na działce nr ewid. 1051 obręb Czarnowo, gmina Pomiechówek, w rejonie drogi krajowej nr 62 - ul. Warszawskiej i drogi powiatowej - ul. Wojska Polskiego.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinków sieci wodociągowej w pasach drogowych dróg gminnych na działkach nr ewid. 109/15, 109/25, 109/35, 109/44, 109/54, 109/56, 109/10, 95 i 300 we wsi Czarnowo, gmina Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka elektroenergetycznej linii niskiego napięcia na działkach o nr ewid. 40/2, 34/16, 34/7, 32/3, 25/1, 25/2 we wsi Brody, Gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka elektroenergetycznej linii niskiego napięcia na działkach nr ewid. 40/2, 34/16, 34/7, 32/3 oraz 25/1, 25/2 wzdłuż drogi gminnej we wsi Brody. Gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z inwestycją polegającą na zagospodarowaniu brzegów rzeki Wkry na działkach nr ewid. 127/1, 127/2, 127/3, 127/4, 127/5, 127/6, 146, 155/4, 258/1 i 274/1 w Pomiechówku oraz na działce nr ewid. 1051 w m. Czarnowo przy drodze krajowej nr 62 Strzelno – Drohiczyn.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci oświetlenia drogowego na działkach o nr ewid. 539, 537, 536, 535, 534, 533, 532/3, 530, 529/1, 529/2, 528/1, 527, 526, 525, 524, 523, 521, 520, 519/1, 517, 516, 515, 514 i 513/3 we wsi Czarnowo gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci oświetlenia drogowego na działce nr ewid. 153/1 i 152/4 we wsi Kikoły gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci oświetlenia drogowego na działce nr ewid. 2 we wsi Falbogi-Borowe gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci oświetlenia drogowego na działce nr ewid. 1477 we wsi Stanisławowo gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci oświetlenia drogowego na działkach o nr ewid. 390/15 i 386/5 (ul. Szafirowa) we wsi Brody-Parcele gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi gminnej – ul. Kwiatowej – na działce nr ewid. 93/2 we wsi Pomiechowo, gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci oświetlenia drogowego na działkach o nr ewid. 539, 537, 536, 535, 534, 533, 532/3, 530, 529/1, 529/2, 528/1, 527, 526, 525, 524, 523, 521, 520, 519/1, 517, 516, 515, 514, 513/3 wzdłuż drogi gminnej we wsi Czarnowo, gm. Pomiechówek
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zagospodarowaniu brzegów rzeki Wkry na działkach o nr ewid. 127/1, 127/2, 127/3, 127/4, 127/5, 127/6, 146, 155/4, 258/1, 274/1 położonych w obrębie Pomiechówek, gm. Pomiechówek oraz na działce nr ewid. 1051, położonej w obrębie Czarnowo, gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  postanowienie uzgadniające w zakresie ochrony gruntów rolnych projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka oświetlenia drogowego na terenie działek o nr ewid. 153/1, 152/4, położonych w obrębie Kikoły, gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci oświetlenia drogowego na terenie działki nr ewid. 1477 położonej w obrębie Stanisławowo, gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci oświetlenia drogowego w strefie drogi krajowej nr 62 Strzelno – Drohiczyn w miejscowości Brody-Parcele gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  budowie odcinka sieci oświetlenia drogowego w strefie drogi krajowej nr 62 Strzelno – Drohiczyn w miejscowości Kikoły gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  projekt decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci oświetlenia drogowego na działkach o nr ewid. 153/1 i 152/4 we wsi Kikoły, gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej Nr 2415W dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci oświetlenia drogowego na terenie działek oznaczonych nr ewid. 9/1, 8, 7, 6/2, 6/1, 5/1, 3 w miejscowości Wola Błędowska.
 • Obwieszczenie
  projekt decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci oświetlenia drogowego na działkach o nr ewid. 9/1, 8, 7, 6/2, 6/1, 5/1 i 3 we wsi Wola Błędowska, gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla obszaru przyległego do pasa drogowego drogi powiatowej Nr 2415W dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci oświetlenia drogowego na terenie działki oznaczonej nr ewid. 2 w miejscowości Falbogi Borowe.
 • Obwieszczenie
  projekt decyzji dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci oświetlenia drogowego na działce nr ewid. 2 we wsi Falbogi Borowe, gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci oświetlenia drogowego, na terenie działki nr ewid. 2 położonej w obrębie 0009 – Falbogi Borowe, gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej na działce nr ewid. 93/2 we wsi Pomiechowo gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  RZGW w Warszawie wydał pismo informujące w którym podano rzędne wysokościowe terenu dla wody „stuletniej” mogącej ...
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na zagospodarowaniu brzegów rzeki Wkry na działkach nr ewid. 127/1, 127/2, 127/3, 127/4, 127/5, 127/6, 146, 155/4, 258/1, 274/1 obręb Pomiechówek oraz na działce nr ewid. 1051 obręb Czarnowo, gm Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  zamierzenia inwestycyjnego polegającego na zagospodarowaniu brzegów rzeki Wkry...
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w drogach gminnych we wsi Czarnowo gm. Pomiechówek na działkach o nr ewid. 109/15,109/25, 109/35, 109/44, 109/54, 109/56, 109/10, 95, 300.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Mostowej w Brodach (dz. nr ewid. 12) z włączeniem do istniejącego kolektora w ulicy Modlińskiej (dz. nr ewid. 1) w pasie drogi krajowej.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie placu zabaw dla dzieci, alejek parkowych, budowie oświetlenia typu parkowego wraz z linią elektroenergetyczną niskiego napięcia na działce nr ewid. 273/91 we wsi Pomiechówek, gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w ulicy Szafirowej (działki o nr ewid. 386/5 i 390/15 w Brodach-Parcelach gm. Pomiechówek) z włączeniem (na trójnik) do istniejącego wodociągu w ulicy Serockiej (dz. nr ewid. 30/2 w Brodach gm. Pomiechówek) w pasie drogi krajowej.
 • Obwieszczenie
  inwestycji polegającej na budowie przewodu tłocznego Ø 100 mm z otworu studziennego nr 2 na terenie Zakładu Oczyszczalni ścieków „Dębe”...
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na nadbudowie budynku użyteczności publicznej na działce nr ewid. 224/2 we wsi Pomiechówek, gmina Pomiechówek.
 • Ogłoszenie
  sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pomiechówek
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku garażowego z pomieszczeniem magazynowym oraz przebudowie zachodniej części budynku warsztatowo-magazynowego na terenie zespołu obiektów i urządzeń oczyszczalni ścieków „Dębe” na części działki nr ewid. 213/3 we wsi Wójtostwo, gmina Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku garażowego z pomieszczeniem magazynowym oraz przebudowie zachodniej części budynku warsztatowo-magazynowego na terenie zespołu obiektów i urządzeń oczyszczalni ścieków „Dębe” na części działki nr ewid. 213/3 we wsi Wójtostwo, gmina Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na nadbudowie istniejącego budynku użyteczności publicznej (Ochotnicza Straż Pożarna, Biblioteka Publiczna) z przystosowaniem pomieszczeń na cele administracyjno-konferencyjne i toaletę na działce nr ewid. 224/2 we wsi Pomiechówek, gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z budową budynku garażowego z pomieszczeniem magazynowym oraz przebudową zachodniej części budynku warsztatowo-magazynowego na terenie zespołu obiektów i urządzeń oczyszczalni ścieków „Dębe” na części działki nr ewid. 213/3 położonej przy drodze krajowej nr 62 Strzelno-Drohiczyn we wsi Wójtostwo (zgodnie z załącznikiem graficznym).
 • WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat
 • Informacja - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie ciągów pieszo-spacerowych (chodników), budowie oświetlenia wraz z linią kablową elektroenergetyczną wzdłuż chodników, budowie sceny wraz z muszlą koncertową, budowie odcinków dróg dojazdowych wraz z miejscami postojowymi, placami utwardzonymi oraz zjazdami do posesji na działkach o nr ewid. 127/1, 127/2, 127/3, 127/4, 127/5, 127/6, 274/1, 155/4 we wsi Pomiechówek, Gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej dla zasilenia budynków mieszkalnych na działkach o nr ewid. 32/3, 34/7, 40/2, 25/1, 25/2 we wsi Brody, Gm. Pomiechówek
 • Obwieszczenie
  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na: -budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pomiechówek w ulicach: ...
 • Obwieszczenie
  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na: - Budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno –ciśnieniowej na terenie działek nr 273/7, 273/9 oraz 155/4, 273/95 tereny stanowiące ul. Wojska Polskiego w miejscowości Pomiechówek gm. Pomiechówek W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z decyzją oraz za pośrednictwem Wójta Gminy złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Senatorska 35.(Adres do korespondencji: Urząd Gminy Pomiechówek z siedzibą w Brodach-Parcelach, ul. Szkolna la, 05-180 Pomiechówek.)
 • Obwieszczenie
  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na: -budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brody, w ulicy: • ul. Księża Góra 24, 25/1, 25/2, 65/3,65/4, 65/5, 65/6, 63/3, 63/4, 63/5, 63/6, 69/1 89/1, 62, 59/2, 59/4, 59/6, 59/5, 58, 57, 55/1, 55/2, 54/1, 53/3, 52/3, 52/4, 52/1,51,40/2,22 W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z decyzją oraz za pośrednictwem Wójta Gminy złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44 (Adres do korespondencji: Urząd Gminy Pomiechówek z siedzibą w Brodach-Parcelach, ul. Szkolna la, 05-180 Pomiechówek).
 • Obwieszczenie
  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na: -budowie dwóch odcinków sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w pasie drogi krajowej nr 62 stanowiącej ul. Serocka w miejscowości Brody gm. Pomiechówek
 • Obwieszczenie
  o wyznaczonych na obszarze Gminy Pomiechówek miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
 • Obwieszczenie
  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na modernizacji osadnika wtórnego nr 2, ze zmianą przeznaczenia na osadnik wstępny, z pełną hermetyzacją obiektu na terenie Zakładu Kanalizacji Obrzeża Zalewu Zegrzyńskiego na części działki nr ewid. 213/3 we wsi Wójtostwo, gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie oświetlenia drogowego na działkach o nr ewid. 522, 539, 536, 533, 532/3, 529/1, 527, 524, 523, 520, 517, 516, 515, 513/3 we wsi Czarnowo gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie oświetlenia drogowego na działkach o nr ewid. 5/1, 6/2, 7, 18 we wsi Wola Błędowska gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie oświetlenia drogowego na działkach o nr ewid. 2, 19 we wsi Falbogi-Borowe gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie oświetlenia drogowego na działkach o nr ewid. 75/1, 75/2, 62, 90, 171/1, 174, 170, 32, 34, 35, 37, 40, we wsi Wymysły gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie oświetlenia drogowego na działkach o nr ewid. 215/3, 213/2, 214/2, 267, 185 we wsi Wójtostwo gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA nr 21367 (wieża strunobetonowa wraz z niezbędnymi urządzeniami technologicznymi), na części działek nr ewid. 90/10 i 93/8 we wsi Nowe Orzechowo gm. Pomiechówek, przy dojeździe wewnętrznym prowadzącym do drogi gminnej.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA nr 21367 (wieża strunobetonowa wraz z niezbędnymi urządzeniami technologicznymi), na części działek nr ewid. 90/10 i 93/8 we wsi Nowe Orzechowo gm. Pomiechówek, przy dojeździe wewnętrznym prowadzącym do drogi gminnej.
 • Informacja
  wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego
 • Obwieszczenie
  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. : -budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pomiechówek w ulicach: ul. Wolności 183, 155/4, 175, 176, 184/3, 184/4, 185/5, 185/6, 200, 174/1, 174/2, 172, 182, 181, 180, 179/4, 179/1, 177/2, 177/4, ul. Wojska Polskiego 177/5, 177/6, 177/7, 169/4, 169/7, 168/17, 169/10,170/3, 170/2, 170/4,169/2,168/2, 168/3, 168/11, 168/9, 168/13, 168/5, , 168/6, 168/7, 168/10, 168/12, 168/4, , 168/8, 162/3, 162/4, 162/5
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie chodnika po zachodniej stronie ul. Ogrodniczej na częściach działek o nr ewid. 34/16, 33/4, 33/10 i 34/7 wraz z wydzieleniem pod planowaną inwestycję części działki nr ewid. 33/10 wzdłuż jej wschodniej granicy we wsi Brody, gmina Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie chodnika po zachodniej stronie ul. Ogrodniczej na częściach działek o nr ewid. 34/16, 33/4, 33/10 i 34/7 wraz z wydzieleniem pod planowaną inwestycję części działki nr ewid. 33/10 wzdłuż jej wschodniej granicy we wsi Brody, gmina Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków we wsi Pomiechówek, gmina Pomiechówek, na działkach o nr ewid. 155/4, 273/9 i 273/7 oraz na działce nr ewid. 273/95, stanowiącej drogę gminną.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie oświetlenia drogowego na działkach o nr ewid. 47 (ul. Wierzbowa), 84, 85/1, 25 (ul. Księża Góra), 72, 74/1, 77/1, 78/1, 96/26 (ul. Koralowa) we wsi Brody gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie oświetlenia drogowego na działkach o nr ewid. 312, 59, 20 we wsi Nowy Modlin gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków we wsi Pomiechówek gm. Pomiechówek, na działkach o nr ewid. 155/4, 273/9 i 273/7 oraz na działce nr ewid. 273/95, stanowiącej drogę gminną.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie oświetlenia drogowego na działkach o nr ewid. 255 (ul. Przejazdowa) i 237 (przedłużenie ul. Warszawskiej) we wsi Pomiechówek gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie oświetlenia drogowego na działkach o nr ewid. 507/1, 1477, 211/1 we wsi Stanisławowo gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego na działce nr ewid. 56 we wsi Stare Orzechowo gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie oświetlenia drogowego na działkach o nr ewid. 80, 60, 77 we wsi Cegielnia-Kosewo gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie oświetlenia drogowego na działce nr ewid. 152/4 we wsi Kikoły gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  ustaleniu lokalizacji i inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie oświetlenia drogowego na działkach o nr ewid. 390/15 i 386/5 (ul. Szafirowa) we wsi Brody-Parcele gm. Pomiechówek.
 • Ogłoszenie
  Ogłoszenie drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości
 • Ogłoszenie
  Drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pomiechówek
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie budynku administracyjnego i pomieszczeń warsztatowych w zakresie adaptacji na budynek biurowy dla potrzeb samodzielnego funkcjonowania Zakładu Oczyszczalni Ścieków „Dębe” na działce nr ewid. 213/3 we wsi Wójtostwo gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. : • - ul. Księża Góra 24, 25/1, 25/2, 65/3,65/4, 65/5, 65/6, 63/3, 63/4, 63/5, 63/6, 69/1 89/1, 62, 59/2, 59/4, 59/6, 59/5, 58, 57, 55/1, 55/2, 54/1, 53/3, 52/3, 52/4, 52/1,51,40/2,22
 • Obwieszczenie
  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. : - Budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno –ciśnieniowej na terenie działek nr 273/7, 273/9, 273/10 oraz 273/95 tereny stanowiące ul. Wojska Polskiego w miejscowości Pomiechówek gm. Pomiechówek
 • Obwieszczenie
  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. : budowie dwóch odcinków sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w pasie drogi krajowej nr 62
 • Obwieszczenie
  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie placu zabaw dla dzieci i boisk wraz z niezbędnymi obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie chodnika po zachodniej stronie ul. Ogrodniczej
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie przejazdu kolejowego w km 47,786
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie przejazdu kolejowego w km 49,840
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie przejazdu kolejowego
 • Obwieszczenie
  planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków na ...
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA ...
 • Obwieszczenie
  publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii ...
 • Obwieszczenie
  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ...
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej
 • Obwieszczenie
  uzgadniające pozytywnie projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji ...
 • Obwieszczenie
  na budowie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Brody-Parcele...
 • Obwieszczenie
  planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi krajowej nr 62 Pomiechówek ...
 • Obwieszczenie
  -budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brody w ulicach: ul. Księża Góra...
 • Obwieszczenie
 • Obwieszczenie
 • Obwieszczenie
 • Zawiadomienie
  o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na modernizacji osadnika wtórnego nr 2 ze zmiana przeznaczenia na osadnik wstępny, z pełna hermetyzacja obiektu na terenie Zakładu Oczyszczalni Ścieków „Dębe” na części działki nr ewid. 213/3 we wsi Wójtostwo, Gm. Pomiechówek. .
 • Obwieszczenie
  wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji...
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie osadnika w Zakładzie Oczyszczalni Ścieków „Dębe” na terenie działki nr ewid. 213/3 w m. Wójtostwo, gmina Pomiechówek
 • Obwieszczenie
  projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie osadnika w Zakładzie Oczyszczalni Ścieków „Dębe”...
 • Obwieszczenie
  Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki dopuszczającego Stowarzyszenie KLUB PRZYRODNIKÓW, z siedzibą przy ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin do udziału na prawach strony w toczącym się postępowaniu...
 • Obwieszczenie
  w sprawie wydana decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie placu zabaw i boisk wraz z zapleczem i towarzyszącymi elementami infrastruktury technicznej oraz budowie 20 punktów oświetleniowych wraz kablem podziemnym elektroenergetycznym na działce nr ewid. 311 w Brodach-Parcelach, gmina Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. 273/95, 273/7, 273/9, 273/10 w Pomiechówku gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków pouczenie w zakresie prawa wniesienia zażalenia zamieszczonego ...
 • Ogłoszenie o przetargu
  ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości
 • Ogłoszenie o przetargu
  ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości
 • Ogłoszenie
  „Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej”:
 • Obwieszczenie
  Budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pomiechówek w miejscowości Pomiechowo
 • Obwieszczenie
  Budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pomiechówek w Brodach- Parcelach...
 • Obwieszczenie
  decyzja nr 12/2008 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie chodnika w pasie drogowym drogi gminnej – ul. Przytorowej – na działkach o nr ewid. 135/1, 134/5, 134/6, 134/7, 134/8, 134/9, 134/10, 134/11, 134/3, 133/2, 133/3, 133/5 i 133/6 we wsi Brody-Parcele, gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  w sprawie: rejestracji przedpoborowych – mężczyzn urodzonych w 1990r
 • Obwieszczenie
 • Obwieszczenie
 • Obwieszczenie
 • Obwieszczenie
  decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na: Remoncie Wytwórni Mas Bitumicznych zlokalizowanej na części działki o nr ewid. 217/3 w miejscowości Stanisławowo gmina Pomiechówek”
 • Obwieszczenie
  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach wg załączonego wykazu do wniosku we wsi Brody-Parcele z włączeniem ich do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej nr 62 - ulicy Serockiej we wsi Brody, gminie Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zawiadamia, że postanowieniem nr 64/08 z dnia 08.09.2008r. dopuścił Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Klub Gaja”...
 • OBWIESZCZENIE
  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na
 • OBWIESZCZENIE
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej (wraz z przyłączami) we wsi Brody
 • OBWIESZCZENIE
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej (wraz z przyłączami) we wsi Pomiechówek
 • OBWIESZCZENIE
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie chodnika wraz ze zjazdami na działki, budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia i latarni na potrzeby oświetlenia chodnika oraz przebudowie rowu odwadniającego, we wsi Brody, na działce nr ewid. 30/2, stanowiącej pas drogowy drogi krajowej nr 62 – ul. Serockiej, na odcinku od wlotu ul. Przytorowej do wlotu ul. Polnej.
 • Obwieszczenie
  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Pomiechowie
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków
 • Obwieszczenie
  Rozbudowie pomieszczeń służących do produkcji ręcznych narzędzi budowlanych (pace styropianowe) na działce o nr ew. 383 w miejscowości Pomiechowo gmina Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  zawiadamia się, że na wniosek Pana Grzegorza Gąsiorowskiego z firmy ATEM-POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni...
 • Obwieszczenie
  decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na: Przebudowie uL Ogrodniczej na działkach o nr ewid. 33/6, 33/7, 31/7, 31/5, 31/2, 34/10, 34/12, 34/13, 33/4, 34/16, 40/2, 34/7 w Brodach Gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie chodnika w strefie drogi krajowej nr 62 Wyszogród – Serock, w m. Brody-Parcele i Brody w pasie drogowym drogi gminnej – ul. Przytorowej, w Gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na: Budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pomiechówek w Brodach- Parcelach
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej (wraz z przyłączami) we wsi Brody-Parcele w ulicach: Przytorowej, Wczasowej, Parkowej, Broniewskiego, Kolejowej, Wrzosowej, Ludowej, Szafirowej i Polnej i we wsi Brody w ulicy Serockiej na działkach według załączonego wykazu do decyzji.
 • Owieszczenie
  w sprawie uchylenia uchwały Nr X/41/07 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 26.06.2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie chodnika w pasie drogowym drogi gminnej (ul. Przytorowa) we wsi Brody-Parcele, gm. Pomiechówek
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Księża Góra we wsi Brody w gminie Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul.: Przytorowej, Parkowej, W. Broniewskiego, Kolejowej, Ludowej, Wrzosowej, Wczasowej, Polnej, Szafirowej we wsi Brody-Parcele i ul. Serockiej we wsi Brody w gminie Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wolności we wsi Pomiechówek Gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wolności we wsi Pomiechówek Gm. Pomiechówek
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie placu zabaw i boisk wraz z zapleczem i towarzyszącymi elementami infrastruktury technicznej na działce nr ewid. 31 we wsi Nowy Modlin, gmina Pomiechówek, przy drodze gminnej.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w strefie drogi krajowej nr 62 we wsi Brody-Parcele i Brody w Gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie placu zabaw i boisk wraz z zapleczem i towarzyszącymi elementami infrastruktury technicznej na działce nr ewid. 31 położonej we wsi Nowy Modlin, Gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  w sprawie przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gruntów Gminy Pomiechówek, etap II wieś Śniadówko.
 • Obwieszczenie
  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  w sprawie przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla wsi Pomiechowo.
 • Obwieszczenie
  w sprawie przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla wsi Nowy Modlin.
 • Obwieszczenie
  w sprawie przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla wsi Brody.
 • Obwieszczenie
  w sprawie przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla wsi Brody-Parcele.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na modernizacji osadnika wtórnego nr 2 ze zmianą przeznaczenia na osadnik wstępny, z pełną hermetyzacją obiektu na terenie Zakładu Oczyszczalni Ścieków
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej (wraz z przyłączami)
 • Obwieszczenie
  została wydana decyzja nr 4/2008 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinków sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicach Kwiatowej, Wodnej, Rybackiej i Plażowej we wsi Pomiechowo, gmina Pomiechówek, na działkach o nr ewid. 1, 93, 29/2, 31 i 47/9.
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
 • Obwieszczenie
  o pozwoleniu na budowę dla inwestycji: rozbudowa (przebudowa) drogi krajowej nr 62 na terenie gm. Pomiechówek na odcinku od km 194+450 do km 195+560. Stronami postępowania w sprawie są - właściciele, użytkownicy wieczyści,
 • Obwieszczenie
  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 2410W Śniadówko – Goławice - Pomiechówek na części działki o nr ewid. 703/5 we wsi Goławice Pierwsze, Gm. Pomiechówek (na odcinku od pętli autobusowej-skrzyżowanie z drogami o nr ew. 701 i 97/11 do granicy lasu w Goławicach Pierwszych).
 • WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego
 • WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnegoprzetargu ograniczonego
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego (komunalnego), budynku gospodarczego (mieszczącego komórki lokatorskie) oraz bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe na działce nr ewid. 29 i części działki nr ewid. 33 we wsi Kosewo, Gmina Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków „MEWA” w Brodach na działkach o nr ewid. 78/1, 79/3, 79/4, 80/6 i 80/7 we wsi Brody, Gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej, mającej na celu wykonanie dwóch tzw. spinek istniejącego wodociągu na działkach o nr ewid. 1, 93, 29/2, 31, 47/9, 69/3 we wsi Pomiechowo, Gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, budynku gospodarczego (mieszczącego komórki lokatorskie) oraz bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe, na działce nr ewid. 29 i części działki nr ewid. 33 we wsi Kosewo, Gmina Pomiechówek
 • Obwieszczenie
  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Obwieszczenie
  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie chodnika w pasie drogowym drogi gminnej - ul. Przytorowej na działkach o nr ewid. 135/1, 134/5, 134/6, 134/7, 134/8, 134/9, 134/10, 134/11, 134/3, 133/2, 133/3, 133/5, 133/6 we wsi Brody-Parcele, Gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Obwieszczenie
  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Pomiechówek Gm. Pomiechówek, obejmującą ulicę Wolności. Wykaz działek, na których planowana jest inwestycja stanowi załącznik do wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 • Obwieszczenie
  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Pomiechowo Gm. Pomiechówek, obejmującej następujące ulice: Wodna, Bałtycka, Rybacka, Plażowa, Mazowiecka, Kościelna, Rolnicza, Kwiatowa, Ogrodowa. Wykaz działek, na których planowana jest inwestycja stanowi załącznik do wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 • Obwieszczenie
  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Brody Gm. Pomiechówek, obejmującą ulicę Księża Góra. Wykaz działek, na których planowana jest inwestycja stanowi załącznik do wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 • Obwieszczenie
  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Brody-Parcele Gm Pomiechówek, obejmującej następujące ulice: Przytorowa, Parkowa, Broniewskiego (część), Ludowa (część), Wczasowa, Polna (część), Wrzosowa (część), Szafirowa, Kolejowa i we wsi Brody Gm. Pomiechówek, obejmującej ulicę Serocką (miejsce włączeń do głównej sieci kanalizacji sanitarnej
 • Obwieszczenie
  informuje się, że w dniu 17-01-2008r. została wydana decyzja nr 1/2008 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie odcinka drogi gminnej – ul. Ogrodniczej – oraz budowie oświetlenia ulicznego na działkach nr ewid. 34/16 i 34/13 oraz 34/7 i 40/2 we wsi Brody, Gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu wykorzystania istniejących obiektów dawnej fermy trzody chlewnej i ich adaptacji na obiekty związane z odzyskiem, unieszkodliwianiem i magazynowaniem odpadów na terenie działki nr ewid. 6/20 we wsi Nowy Modlin gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  zawiadamia się, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie dnia 21-12-2007r. ozn. akt sprawy – KOA/603/Ar/06 wydało decyzję, w której uchylono w całości zaskarżoną decyzję Wójta Gminy Pomiechówek Nr 3/2006 z dnia 23-02-2006r. ozn. akt sprawy: RI-II/7331/9/04/05/06 ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie oczyszczalni ścieków MEWA w Brodach na działkach o nr ewid. 78/1, 79/3, 79/4, 80/6 i 80/7 i przebudowę istniejącego kolektora na działkach o nr ewid. 765/24, 842/1 i 990/1 we wsi Czarnowo, Gm. Pomiechówek i przekazano do ponownego rozpatrzenia do organu pierwszej instancji
 • Obwieszczenie
  zawiadamia się, że Wojewódzki Konserwator Przyrody z u poważnienia Wojewody Mazowieckiego w dniu 21.12.2007r., wydał postanowienie – WŚR.VI.DS/6810/2016/07 uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie odcinka drogi gminnej – ul. Ogrodniczej – oraz budowie oświetlenia ulicznego na działkach o nr ewid. 34/16 i 34/13 oraz 34/7 i 40/2 we wsi Brody w gminie Pomiechówek.
 • Owieszczenie
  zawiadamia się, że ZEW-T DYSTRYBUCJA Sp. z o.o., Rejon Energetyczny Legionowo w dniu 04.01.2007r., wydało pismo – L.dz. 8623/07 w którym nie wniesiono uwag do przedstawionej koncepcji planowanej inwestycji polegającej na przebudowie odcinka drogi gminnej – ul. Ogrodniczej – oraz budowie oświetlenia ulicznego na działkach o nr ewid. 34/16 i 34/13 oraz 34/7 i 40/2 we wsi Brody w gminie Pomiechówek
 • Obwieszczenie
  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie boisk sportowych i placów zabaw dla dzieci wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 31 we wsi Nowy Modlin, Gm. Pomiechówek, przy drodze gminnej.
 • Obwieszczenie
  zawiadamia się, że w dniu 28.12.2007 r. została wydana na wniosek firmy „POL-OIL-Corporation” Sp. z o.o. ul. Pasterska 10, 01-976 Warszawa decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach polegającego na rozbudowie Bazy Paliw Płynnych o dodatkową pojemność zbiornikowa oleju opałowego OOL o 180 m3 wraz z infrastrukturą technologiczną.
 • Otwarty konkurs ofert
  W sprawie: uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Gminy Pomiechówek z organizacjami oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do wydzierżawienia, na okres do trzech lat, nieruchomość położoną we wsi : Błędowo - działka nr ewid. 134/2
 • Obwieszczenie
  zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Pomiechówek uchwały Nr X/41/07 z dnia 26.06.2007r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek etap I wieś Błędowo, obejmującego obszar którego granice oznaczono na załączniku graficznym nr 2 do uchwały literami A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-A i kolorem żółtym.
 • Obwieszczenie
  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie wiaty będącej elementem uzupełniającym na istniejącej ścieżce edukacji leśnej w Leśnictwie Pomiechówek na działce nr ewid. 1038 we wsi Czarnowo, Gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  w sprawie: uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie odcinków drogi powiatowej – ul. Nasielskiej, w tym wylotów dróg gminnych – ul. Kolejowej oraz ul. Wczasowej i Przytorowej wraz z budową i przebudową niezbędnych elementów infrastruktury technicznej na działkach nr ewid. 60, 133/8, 132/5, 134/5, 134/6, 135/1, 135/2 i 136/2 położonych we wsi Brody-Parcele oraz na działkach nr ewid. 49/1, 1028 i 1029 położonych we wsi Czarnowo, gmina Pomiechówek
 • Obwieszczenie
  w sprawie: uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie odcinków drogi krajowej nr 62 – ciągu ulic Modlińskiej, Serockiej oraz odcinków dróg gminnych – ul. przytorowej i ul. Ogrodniczej wraz z budowa i przebudową niezbędnych elementów infrastruktury technicznej na działkach nr ewid. 1, 30, 33/5 i 31/7 położonych we wsi Brody oraz na działkach nr ewid. 34/11, 34/10 i 217 położonych we wsi Brody-Parcele, gmina Pomiechówek
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV i 6 latarni na potrzeby oświetlenia terenu zieleni publicznej przy drodze gminnej – ul. Szkolnej i drodze krajowej nr 62 – ul. Modlińskiej, na działkach nr ewid. 61/10 i 61/5 oraz budowie chodnika w pasie drogowym ul. Szkolnej, na działce nr ewid. 63/7, we wsi Brody-Parcele, gmina Pomiechówek.
 • Obwieszczenia
  w sprawie: uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV i 6 latarni na potrzeby oświetlenia terenu zieleni publicznej przy drodze gminnej – ul. Szkolnej i drodze krajowej nr 62 – ul. Modlińskiej, na działkach o nr ewid. 61/10 i 61/5 oraz na budowie chodnika w pasie drogowym ul. Szkolnej na działce nr ewid. 63/7 we wsi Brody-Parcele w gminie Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku komunalnego
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej – ul. Ogrodnicza
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia
 • Obwieszczenie
  w sprawie rejestracji przedpoborowych – mężczyzn urodzonych w 1989 r.
 • Obwieszczenie
  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku komunalnego na działkach o nr ewid. 29 i 33 we wsi Kosewo, Gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia i 6 latarni na potrzeby oświetlenia terenu zieleni publicznej przy drodze gminnej – ul. Szkolnej i drodze krajowej nr 62 – ul. Modlińskiej na działkach o nr ewid. 61/10 i 61/5 oraz budowie chodnika w pasie drogowym ul. Szkolnej, na działce nr ewid. 63/7 we wsi Brody-Parcele, Gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na remoncie Wytwórni Mas Bitumicznych w Stanisławowie na części działki o nr ewid. 217/3, Gm. Pomiechówek .
 • Obwieszczenie
  Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie przejazdu kolejowego w KM 49,840 w m. Pomiechówek w Gminie Pomiechówek w ramach przebudowy linii kolejowej E-65 na szlaku Modlin – Nasielsk.
 • Obwieszczenie
  Obwieszcenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie przejazdu kolejowego w KM 47,786 w m. Pomiechówek w Gminie Pomiechówek w ramach przebudowy linii kolejowej E-65 na szlaku Modlin – Nasielsk.
 • Obwieszczenie
  Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie przejazdu kolejowego w KM 48,646 w m. Brody-Parcele w Gminie Pomiechówek w ramach przebudowy linii kolejowej E-65 na szlaku Modlin – Nasielsk.
 • Obwieszczenie
  w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel „POMIECHÓWEK” Nr 3593/314, zlokalizowanej na działce oznaczonej nr ew. 1044/1 we wsi Czarnowo gm. Pomiechówek
 • Obwieszczenie
  decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na przebudowie budynku byłej chlorowni na terenie Oczyszczalni Ścieków „Dębe” oraz zmianie jego przeznaczenia na budynek warsztatowo-socjalny, zlokalizowany na części działki oznaczonej nr 213/3 we wsi Wójtostwo gm. Pomiechówek.
 • Owieszczenie
  w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie Bazy Paliw Płynnych w Stanisławowie na części działki o nr ewid. 279, Gm. Pomiechówek
 • Obwieszczenie
  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na oświetleniu skweru zieleni (przy Urzędzie Gminy – róg ulicy Szkolnej i ulicy Modlińskiej) - budowie linii kablowej oświetleniowej wraz z 6 lampami (punktami) oświetleniowymi na działkach o nr ewid. 61/10 i 61/5 w Brodach-Parcelach, Gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  Zawiadamia się, że w dniu 18.04.2007 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel „BRODY WARSZAWSKIE” Nr 5680/782, zlokalizowanej na działce oznaczonej nr 698 w Goławicach Pierwszych 93 gm. Pomiechówek.
 • WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWIENIA NA OKRES 10 LAT
  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWIENIA NA OKRES 10 LAT
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego
 • Obwieczszenie
  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu wykorzystania istniejących obiektów dawnej fermy trzody chlewnej i ich adaptacji na obiekty związane z odzyskiem, unieszkodliwianiem i magazynowaniem odpadów
 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2007 roku w Gminie Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie budynku byłej chlorowni na terenie Oczyszczalni Ścieków „Dębe” oraz zmianie jego przeznaczenia na budynek warsztatowo-socjalny na części działki nr ewid. 213/3 we wsi Wójtostwo, Gm. Pomiechówek
 • Obwieszczenie
  w sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kilińskiego, Warszawska (droga krajowa), Kupiecka i Przejazdowa wraz z przyłączami, na działkach wg załączonego wykazu do decyzji we wsiach Pomiechówek i Pomiechowo, Gm. Pomiechówek
 • Obwieszczenie
  w sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi krajowej nr 62 Strzelno-Drohiczyn w m. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  w sprawie: wydania na wniosek Wójta Gminy Pomiechówek decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci wodociągowej w Stanisławowie gm. Pomiechówek
 • Obwieszczenie
  w sprawie: wydania na wniosek Wójta Gminy Pomiechówek decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Pomiechówku w ulicach: Kilińskiego, Kupiecka, Przejazdowa, Warszawska oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Brodach-Parcelach w ulicach: Polna, Wrzosowa.
 • Obwieszczenie
  w sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Serocka (droga krajowa), Polna, Wrzosowa, Dojazdowa wraz z przyłączami na działkach wg załączonego wykazu do decyzji we wsiach Brody-Parcele, Czarnowo, Brody Gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  w sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie chodnika w m. Nowy Modlin Gm. Pomiechówek w pasie drogowym drogi powiatowej, działka nr ewid. 20.
 • Obwieszczenie
  w sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej terenie działki nr ewid. 20 w Nowym Modlinie Gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  postanowienie nie uzgadniające projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kilińskiego, Warszawskiej, Kupieckiej i Przejazdowej w Pomiechówku i Pomiechowie.
 • Obwieszczenie
  postanowienie uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w ulicach: Serocka (droga krajowa), Polna, Wrzosowa, Dojazdowa wraz z przyłączami w m. Brody-Parcele, Czarnowo i Brody.
 • Obwieszczenie
  w sprawie: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie i modernizacji istniejącej stacji energetycznej 110/6kV we wsi Nowe Orzechowo, Gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej, w m. Goławice Pierwsze, Gm. Pomiechówek na działce nr ewid. 698.
 • Obwieszczenie
  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie chodnika (w pasie drogowym drogi powiatowej) na działce nr ewid. 20 w Nowym Modlinie Gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Pomiechówku w ulicach: Kilińskiego, Kupiecka, Przejazdowa, Warszawska na działkach Gm. Pomiechówek
 • Obwieszczenie
  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej w Stanisławowie gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami (częściowo) w ulicach: Polnej, Wrzosowej, Dojazdowej w Brodach-Parcelach i Serockiej w Brodach Gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  w sprawie wydania decyzji Nr 8/2006 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie hali sportowej z zapleczem higieniczno-sanitarnym, łącznika z istniejącym budynkiem szkolnym, boiska sportowego oraz niezbędnej infrastruktury technicznej i dróg wewnętrznych na terenie zespoły szkolnego na działce nr ewid. 57/7 we wsi Brody-Parcele, Gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegajšcej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłšczami (częœciowo) w ulicach: Polnej, Wrzosowej, Dojazdowej w Brodach-Parcelach i Serockiej w Brodach Gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegajšcej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłšczami w ulicach: (częœciowo) Warszawskiej, Kilińskiego, Kupieckiej i (częœciowo) Przejazdowej w Pomiechówku Gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie hali sportowej
 • Obwieszczenie
  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 • Obwieszczenie
  Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie napowietrzno-kablowej linii oświetlenia drogowego na działce nr ewid. 91 we wsi Kikoły oraz na działkach o nr ewid. 479/1, 479/2, 479/3, 522, 726/1 we wsi Czarnowo Gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie napowietrznej linii oświetlenia drogowego na działkach o nr ewid. 273/99, 273/88, 155/4 we wsi Pomiechówek Gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie - Etap III Bazy Paliw Płynnych o wytwórnię biopaliwa
 • Obwieszczenie
  o wszczętciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie napowietrzno-kablowej linii oświetlenia drogowego na działce nr ewid. 91 we wsi Kikoły i na działkach o nr ewid. 726/1, 479/3, 479/2, 479/1, 522 we wsi Czarnowo, Gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie napowietrznej linii oświetlenia drogowego na działkach o nr ewid. 155/4 , 273/99 i 273/88 we wsi Pomiechówek, Gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  Wójt Gminy Pomiechówek ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechówek dla części wsi Pomocnia i części wsi Wola Błędowska
 • Obwieszczenie
  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego zamierzenia polegającego na budowie odcinka drogi publicznej (przedłużenie ul. Młodości do ul. Sportowej)
 • Obwieszczenie
  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie budynku po byłej chlorowni na terenie oczyszczalni ścieków oraz zmianie jego przeznaczenia na budynek warsztatowo-socjalny
 • Obwieszczenie
  W sprawie wydania decyzję Nr 3/2006 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie oczyszczalni ścieków MEWA w Brodach
 • Obwieszczenie
  o wszczęciu postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego zamierzenia polegającego na budowie dwukierunkowej jezdni ( ul. Młodości )
 • Obwieszczenie
  w sprawie wydania decyzji Nr 2/2006 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia i złącza kablowego
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej dla obsługi osiedla mieszkaniowego, obejmującej: wodociąg (nitka główna), odgałęzienie, przyłącza do budynków, hydranty nadziemne, zasuwy odcinające z obudową i skrzynką uliczną do zasuw oraz rurę osłonową pod drogą powiatową na działkach o nr ewid. 155/4, 273/90, 273/92, 273/93, 273/94, 273/95, 273/96, 274/1 we wsi Pomiechówek, Gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  zawiadomienie o wydaniu decyzja Nr 17/2005 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie drogi publicznej (ulica Topolowa)
 • Obwieszczenie
  w sprawie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie chodnika wraz z ścieżką rowerową
 • Obwieszczenie
  w sprawie wydania decyzji nr 16/2005 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie dróg publicznych (ulic osiedlowych) we wsi Nowy Modlin
 • Obwieszczenie
  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego zamierzenia polegającego na zmianie sposobu użytkowania i przebudowie budynku po byłej chlorowni na terenie oczyszczalni ścieków „Dębe” na działce nr ewid. 213/3 we wsi Wójtostwo, Gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia i złącza kablowego na działkach o nr ewid. 83, 84, 89, 118, 119/8 we wsi Nowe Orzechowo, Gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  Dotyczy realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi krajowej Nr 62 na odcinku od km 194+450 do km 195+560, na działkach w miejscowości Pomiechówek i Stanisławowo gm Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, dotyczącej planowanej inwestycji polegającej na budowie chodnika w pasie drogowym drogi krajowej nr 62.
 • Obwieszczenie
  Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla planowanego zamierzenia polegającego na przebudowie drogi gminnej i dróg osiedlowych o nawierzchni gruntowej na asfaltową w Nowym Modlinie, Gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  Obwieszczenie w sprawie lokalizację inwestycji celu publicznego dla planowanego zamierzenia polegającego na przebudowie drogi gminnej ulica Topolowa z istniejącej nawierzchni gruntowej na asfaltową w Gm. Pomiechówek.
 • Obwieszczenie
  dotyczy planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków wielorodzinnych (teren osiedla po-wojskowego w Pomiechówku).
 • Obwieszczenie
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia i złącza kablowego

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Adam Podemski, data: 21.09.2004 r., godz. 17.02
Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 10.03.2012 r., godz. 10.59
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.03.2012 r., godz. 10.59Adam PodemskiZmiana kolejności podlinków
05.09.2011 r., godz. 15.14NieznanyZmiana kolejności podlinków
21.09.2004 r., godz. 17.02Adam PodemskiDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 73449 razy.